Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap

Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap jest ważną częścią, gdy jest używana w domu. Zawiera wszystkie kluczowe informacje, które użytkownik musi wiedzieć, aby utrzymać swój telewizor w dobrym stanie. Instrukcja zawiera informacje na temat łączenia i konfigurowania telewizora, jak również wszystkie ważne informacje dotyczące funkcji i bezpieczeństwa. Ponadto instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konserwacji i użytkowania urządzenia, a także informacje ogólne na temat ustawień i użytkowania. Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap pozwala użytkownikowi w pełni wykorzystać potencjał swojego telewizora i zapewnia długą, bezproblemową pracę.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap

HSR3918FI *
HSOBPIF9183
HSOGPIF9183

* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

Instrukcja obsługi lodówki PL

PL OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiałów łatwopalnych.
Symbol wskazuje na ryzyko pożaru, ponieważ używane są materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru poprzez zapalenie materiału łatwopalnego.

3

Instrukcja obsługi

Chłodziarko-zamrażarka

HSR3918FI *
HSOBPIF9183
HSOGPIF9183

* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

EN

EN

Dziękuję Ci

Dziękujemy za zakup produktu Haier.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było się z nią zapoznać w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz podczas przeprowadzki, upewnij się, że przekazałeś również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Legenda
Ostrzeżenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska

Sprzedaż
Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Pomóż w recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem gminy.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odciąć przewód zasilający i wyrzucić. Wyjąć tace i szuflady, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Stare urządzenia nadal mają pewną wartość rezydualną. Przyjazna dla środowiska metoda utylizacji zapewni, że cenne surowce można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Cyklopentan, łatwopalna substancja nieszkodliwa dla ozonu, służy jako ekspander do pianki izolacyjnej.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w innym przypadku.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt, obsługiwanym przez profesjonalistów.

2

EN

Treść

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa ………………… 4
2 - Przeznaczenie ……………………… 9
3 - Opis produktu ……………….. 12
4 - Panel sterowania …………………….. 13
5 - Zastosowanie ……………………………… 14
6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ………………… 24
7 - Wyposażenie ………………………… 25
8 - Pielęgnacja i czyszczenie …………………. 27
9 - Rozwiązywanie problemów …………………… 30
10 - Instalacja …………………….. 34
11 - Dane techniczne …………………… 39
12 - Obsługa klienta …………………. 40

3

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa! :
OSTRZEŻENIE!
Przed pierwszym użyciem
 • Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
 • Usuń wszystkie opakowania i trzymaj poza zasięgiem dzieci.
 • Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia, aby zapewnić pełną wydajność obwodu chłodniczego.
 • Urządzenie zawsze obsługują co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.
Instalacja
 • Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i wokół urządzenia.
 • OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
 • Nigdy nie umieszczaj urządzenia w adamp obszar lub miejsce, w którym może zostać zachlapany wodą. Czyste i suche rozpryski wody i plamy miękką czystą szmatką.
 • Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. Piecyków, grzejników).
 • Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim do jego wielkości i zastosowania.
 • Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z zasilaniem. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z elektrykiem.
 • Urządzenie jest zasilane z sieci 220-240 VAC/50 Hz. Nieprawidłowa objętośćtagWahania mogą spowodować awarię urządzenia, uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki, a także nietypowy hałas podczas pracy. W takim przypadku należy zamontować automatyczny regulator.
 • Nie należy używać rozgałęźników ani przedłużaczy.
 • OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
 • OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony.
 • Nie stawaj na kablu zasilającym.

4

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
 • Użyj oddzielnego uziemionego gniazdka dla źródła zasilania, które jest łatwo dostępne. Urządzenie musi być uziemione.
  Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową (uziemioną) wtyczkę, która pasuje do standardowego 3-żyłowego (uziemionego) gniazda. Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego kołka (uziemienie). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.
 • OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
Codzienny użytek
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
 • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 • Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze, ale nie wolno ich czyścić i instalować.
 • Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
 • Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 • Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna
 • Jeśli w pobliżu urządzenia ulatnia się gaz węglowy lub inny łatwopalny gaz, należy zamknąć zawór ulatniającego się gazu, otworzyć drzwi i okna oraz nie odłączać przewodu zasilającego lodówki / zamrażarki ani żadnego innego urządzenia.
 • Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie otoczenia między 10 a 38 ° C. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie pozostawione na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.
 • Nie umieszczaj niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą) na lodówce / zamrażarce, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
 • Nie ciągnij za półki na drzwiach. Drzwiczki mogą być pochylone, półka na butelki może zostać odciągnięta lub urządzenie może się przewrócić.

5

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
 • Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą uchwytów. Szczelina między drzwiami a szafką jest bardzo wąska. Nie wkładaj rąk w te miejsca, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Otwierać lub zamykać drzwi lodówki / zamrażarki tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu drzwi nie ma dzieci.
 • Nigdy nie przechowuj butelkowanego piwa ani napojów, płynów w butelkach lub puszkach (poza wysokim procentem)tage spirytusy), zwłaszcza napoje gazowane w zamrażarce, ponieważ pękają podczas zamrażania.
 • W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.
 • W urządzeniu nie wolno przechowywać lekarstw, bakterii ani środków chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów wymagających ścisłej temperatury.
 • Sprawdź stan żywności, jeśli doszło do nagrzania w zamrażarce.
 • Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Przy wysokich ustawieniach mogą wystąpić ujemne temperatury. Uwaga: butelki mogą pęknąć
 • Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami (nosić rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. Istnieje ryzyko zamarznięcia lub powstania pęcherzy po mrozie. PIERWSZA pomoc: natychmiast trzymać pod bieżącą zimną wodą. Nie odsuwaj się!
 • Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
 • Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
 • OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

6

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Konserwacja / czyszczenie
 • Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji.
 • Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
 • Odłączając urządzenie, trzymaj wtyczkę, a nie kabel.
 • Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami, szczotkami drucianymi, proszkiem do czyszczenia, benzyną, octanem amylu, acetonem i podobnymi roztworami organicznymi, roztworami kwasów lub zasad. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek / zamrażarek, aby uniknąć uszkodzeń. Na koniec użyj ciepłej wody i roztworu sody oczyszczonej - około łyżki stołowej sody oczyszczonej na litr / kwartę wody. Dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Nie używaj proszków do czyszczenia ani innych ściernych środków czyszczących. Nie myć zdejmowanych części w zmywarce.
 • Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj sprayów, grzejników elektrycznych, takich jak grzejnik, suszarka do włosów, odkurzacz parowy lub inne źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
 • OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Nie próbuj samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
 • Jeśli podświetlenie lampJeśli są uszkodzone, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Co najmniej raz w roku należy usuwać kurz z tyłu urządzenia, aby uniknąć zagrożenia pożarem, a także zwiększonego zużycia energii.

7

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie spryskiwać ani nie przepłukiwać urządzenia podczas czyszczenia.
 • Do czyszczenia urządzenia nie używaj zraszania wodą ani pary.
 • Nie czyść zimnych szklanych półek ani szklanych drzwi gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
 • Jeśli nie używasz urządzenia na dłuższy czas, zostaw je otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się w nim nieprzyjemnych zapachów.
Informacje o gazie chłodniczym
OSTRZEŻENIE!

Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że obwód czynnika chłodniczego nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować obrażenia oczu lub się zapalić. Jeśli doszło do uszkodzenia, trzymaj z daleka otwarte źródła ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, zrób nie podłączyć lub odłączyć przewody zasilające urządzenia lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
W przypadku kontaktu oczu z czynnikiem chłodniczym, natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast wezwij okulistę. OSTRZEŻENIE: System chłodniczy jest pod wysokim ciśnieniem. Nie tamper z tym. Ponieważ używane są łatwopalne czynniki chłodnicze, należy zainstalować, obsługiwać i serwisować urządzenie ściśle według instrukcji i skontaktować się z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażowym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

W przypadku lodówek z funkcją wody lodowej należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie:
W przypadku urządzeń nieprzeznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej:
OSTRZEŻENIE: napełniać wyłącznie wodą pitną.
W przypadku urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej:
OSTRZEŻENIE: podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej.
Jeśli chcesz wyczyścić system wodny, zapoznaj się z instrukcją obsługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą posprzedażową.

8

EN

2-Przeznaczenie

2. 1 Przeznaczenie
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa agroturystyczne i przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast;
- catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

 • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, a w chłodziarko-zamrażarce będzie używana tylko funkcja Holiday lub funkcja wyłączenia lodówki:
  - Wyjmij jedzenie.
  - Odłącz przewód zasilający.
  - Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę.
  - Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
  - Trzymaj drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w środku.
 • Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych lub wina, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania.
 • Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz na cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec zapachom przechowywanej żywności. Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości.
 1. Proszę wyszorować lodówkę wewnątrz i na zewnątrz, w tym uszczelkę drzwi, półkę na drzwiach, szklane półki, pudełka itp., Miękkim ręcznikiem lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent).
 2. W przypadku przypadkowego rozlania płynów wszystkie skażone elementy należy wyjąć i umieścić pod bieżącą wodą. Po umyciu wytrzeć i wysuszyć.
 3. Jeśli jest rozlana śmietana (np. Śmietana, topiące się lody), należy usunąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze około 40 ° C, a następnie spłukać bieżącą wodą, wysuszyć i ponownie włożyć do lodówki / zamrażarki.
 4. Jeśli jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza lodówki (między półkami lub szufladami), użyj małej miękkiej szczotki, aby ją zwolnić. Jeśli nie możesz dotrzeć do części, skontaktuj się z serwisem Haier.

9

EN

2-Przeznaczenie

 • Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Otwieranie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odwadniające.
- Zbiorniki na czystą wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce / zamrażarce, tak aby nie stykało się z innymi produktami ani nie kapało na nie. Aby zapewnić bezpieczną konserwację żywności, żywność instant i surowe mięso / ryby należy przechowywać oddzielnie.
- Dwugwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i produkcji kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze będzie pozostawione puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

 • Szczegóły dotyczące najbardziej odpowiedniej części komory urządzenia, w której mają być przechowywane określone rodzaje żywności, biorąc pod uwagę rozkład temperatury, jaka może występować w różnych komorach urządzenia, znajdują się w drugiej części instrukcji.

10

EN

2-Przeznaczenie

Sprzedaż

Projekt Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że ​​tego produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Ponieważ stosowane są łatwopalne gazy izolacyjne, prosimy o kontakt z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażnym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go. Wyjmij tace i szuflady, a także zatrzask drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Akcesoria 2. 2
Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą (Rys. 2. 2):

Fajka wodna Filtr wody Adapter 6. 35 mm z zaworem

Adapter 6. 35 mm Taca na jajka 2 klipsy

Etykieta energetyczna Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi

11

EN

Opis 3-produktów

Uwaga 1

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Zdjęcie urządzenia (rys. 3)

A: Komora zamrażarki B: Komora lodówki

1 Sufit camp 8 regulowanych nóżek
2 Kostkarka do lodu z pojemnikiem na lód 9 Przewód powietrza
3 Kanał powietrzny 10 Sufit lamp
4 Dozownik wody i lodu 11 Tacka na jajka
5 Półki do przechowywania 12 Półka na drzwiach / uchwyt na butelki
6 Półki z czujnikiem 13
7 szuflad 14 szuflad

12

EN

4-panel sterowania

Panel sterowania (rys. 4)

Klawisze: Wskaźniki:

Włączanie / wyłączanie funkcji wakacyjnej Tryb wakacyjny
B Regulacja temperatury zamrażarki b1 Temperatura zamrażarki; b2 Tryb Super-Freeze
C Reset filtra c Stan wymiany filtra
D Włączanie / wyłączanie funkcji kostkarki do lodu. D Status kostkarki do lodu
E Włączanie / wyłączanie funkcji Auto Set e Status Auto Set
F Regulacja temperatury lodówki f1 Temperatura lodówki; Tryb f2 Super-Cool
G Przełącznik blokady panelu g Blokada panelu
H Wybór funkcji dozownika h Stan dozownika

13

EN

5- Użyj

5. 1 Przed pierwszym użyciem
 • Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. trzymaj je poza zasięgiem dzieci i utylizuj w sposób przyjazny dla środowiska.
 • Wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz. a także wnętrze i akcesoria wodą z łagodnym detergentem i dobrze osusz miękką ściereczką.
 • Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia. odczekać co najmniej 2 godziny przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA.
 • Przed załadowaniem potrawami należy wstępnie schłodzić komory przy wysokich ustawieniach. Funkcje Super Cool i Super Freeze pomagają szybko schłodzić komory.
 • Temperatura lodówki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5 ° C i -18 ° C. Oto zalecane ustawienia. W razie potrzeby. możesz zmienić te temperatury ręcznie. Zobacz tryb ręcznej regulacji.

5. 2 Przyciski sensorowe
Klawisze na panelu sterowania to klawisze sensorowe. które mogłyby zareagować przy lekkim dotknięciu palcem.

5. 3 Włączanie / wyłączanie urządzenia
Urządzenie działa natychmiast po podłączeniu do zasilania. Wyświetlane temperatury będą wskazywać rzeczywiste temperatury w komorze. Blokada panelu może być aktywna.
Opróżnij urządzenie przed wyłączeniem. Aby wyłączyć urządzenie. wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

Uwaga: ustawienia wstępne

 • Urządzenie jest wstępnie ustawione na zalecaną temperaturę 5 ° C (lodówka) i -18 ° C (zamrażarka). W normalnych warunkach otoczenia nie ma potrzeby ustawiania temperatury.
 • Gdy urządzenie jest włączone po odłączeniu od głównego źródła zasilania. osiągnięcie prawidłowej temperatury może zająć do 12 godzin. 4 Zablokuj / odblokuj panel

  • Dotknąć klawisz „G” (blokada na 3 sek. ) Przez 3 sekundy, aby zablokować przyciski ustawień temperatury i funkcji przed aktywacją.
  • Zapala się wskaźnik „g” (rys. 5. 4) i podświetlenie panelu zostaje wyłączone. Ikona miga, jeśli przycisk zostanie dotknięty, gdy blokada panelu jest aktywna.
  • Aby odblokować panel, ponownie dotknij klawisza przez 3 sekundy.

  Uwaga: blokada panelu

  Centrala jest automatycznie blokowana przed aktywacją, jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. W przypadku jakichkolwiek ustawień, z wyjątkiem funkcji dozownika, panel sterowania musi być odblokowany. 5 Tryb czuwania

  Ekran wyświetlacza wyłącza się automatycznie po 30 sekundach od dotknięcia klawisza. Wyświetlacz jest automatycznie blokowany. Zapala się automatycznie po dotknięciu dowolnego klawisza lub otwarciu jednych z drzwi.

  14

  EN

  5-użycie

  5. 6 Alarm otwarcia drzwi

  Gdy drzwi są otwarte dłużej niż 1 minutę. rozlega się alarm otwarcia drzwi. Alarm można wyciszyć zamykając drzwi. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 7 minut. światło wewnątrz przedziału wyłącza się automatycznie. 7 Wybierz tryb pracy

  Musisz wybrać jeden z następujących dwóch sposobów ustawienia urządzenia:

  5. 7. 1 Tryb Auto Set

  Jeśli nie masz żadnych specjalnych wymagań, zalecamy skorzystanie z trybu Auto Set: W tym trybie urządzenie automatycznie dostosowuje ustawienie temperatury w zależności od temperatury otoczenia i zmian temperatury w urządzeniu.

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys. 4).
  2. Przycisk dotykowy „E” (Auto Set) (Rys. 1-1)
  3. Wskaźnik „e” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 1-2).

  Powtarzając powyższe kroki lub wybierając tryb Holiday / Super-Freeze / Super-Cool, można ponownie wyłączyć tę funkcję.

  Uwaga: tryb Auto Set

  W trybie Auto Set. temperatury lodówki i zamrażarki nie można regulować ręcznie.

  5. 2 Tryb regulacji ręcznej

  Jeśli chcesz ręcznie wyregulować temperaturę urządzenia, aby przechowywać określoną żywność. temperaturę można ustawić za pomocą przycisku regulacji temperatury:

  5. 1 Wyreguluj temperaturę lodówki

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknąć przycisk „F” (Lodówka), aby wybrać komorę lodówki. Temperatura w komorze chłodziarki (f1) zaczyna migać (rys. 2-1).
  3. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk „F” (Lodówka), aż żądana temperatura zacznie migać (Rys. 2-2). Przy każdym naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał. Temperatura rośnie w sekwencjach co 1 ° C od minimum 1 ° C do maksymalnie 9 ° C. Optymalna temperatura w lodówce to 5 ° C. Niższe temperatury oznaczają niepotrzebne zużycie energii.
  4. Dotknij dowolnego klawisza oprócz „F” (lodówka), aby potwierdzić, lub ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po 5 sekundach. Wyświetlana temperatura przestaje migać.

  15

  EN

  5-użycie

  Uwaga: konflikt z innymi funkcjami

  Temperatury nie można regulować, jeśli aktywna jest jakakolwiek inna funkcja (Super Cool, Super Freeze. Holiday lub Auto Set) lub wyświetlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać wraz z brzęczykiem. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer-300x157. png" alt="Dostosuj temperaturę zamrażarki" width="300" height="157" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer-768x401. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjust-the-temperature-of-the-freezer. png 866w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 866w"/>

  5. 2 Dostosuj temperaturę zamrażarki
  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknąć przycisk „B” (zamrażarka), aby wybrać komorę zamrażarki. Temperatura w zamrażarce (b1) zaczyna migać (rys. 2-3).
  3. Kilkakrotnie dotknąć przycisk „B” (zamrażarka), aż zacznie migać żądana temperatura (rys. 2-4). Przy każdym naciśnięciu klawisza rozlega się sygnał dźwiękowy. Temperatura rośnie w sekwencjach po 1 ° C od -14 ° C do -24 ° C. Optymalna temperatura w zamrażarce to -18 ° C.
  4. Dotknij dowolnego przycisku oprócz „B” (zamrażarka), aby potwierdzić, lub ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po 5 sekundach.

  Uwaga: wpływ na temperaturę

  Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ następujące czynniki:

  • Temperatura otoczenia
  • Ilość przechowywanej żywności
  • Częstotliwość otwierania drzwi
  • Instalacja urządzenia
  5. 8 Funkcja Super-Cool

  Włącz funkcję Super-Cool, jeśli chcesz dodać dużą ilość jedzenia za jednym razem (npample po zakupie). Funkcja Super-Cool przyspiesza schładzanie świeżej żywności i chroni już przechowywane towary przed niepożądanym nagrzaniem.

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotykać klawisz „F” (lodówka) przez 3 sekundy. Zapala się wskaźnik „f2 ″ i funkcja jest aktywna. (Rys. 8).

  Ta sama operacja zatrzymuje funkcję Super-Cool. png"/>Uwaga: Automatyczne wyłączanie

  • Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona po około 6 godzinach.
  • Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.

  16

  EN

  5-użycie

  5. 9 Funkcja Super-Freeze

  Świeżą żywność należy zamrozić do samego rdzenia tak szybko, jak to możliwe. Pozwala to zachować najlepszą wartość odżywczą. wygląd i smak. Funkcja Super-Freeze przyspiesza zamrażanie świeżej żywności i chroni już przechowywany towar przed niepożądanym nagrzaniem. Jeśli musisz zamrozić dużą ilość żywności na raz. zalecane jest ustawienie funkcji Super-Freeze z wyprzedzeniem 12 h przed włożeniem żywności. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-297x300. png" alt="Funkcja Super-Freeze" width="141" height="142" data-ezsrcset="https://manuals. png 297w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-150x150. png 150w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function-120x120. png 120w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Super-Freeze-function. png 438w" sizes="(max-width: 141px) 100vw, 141px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 438w"/>

  1. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  2. Dotknij klawisza „B” (zamrażarka) przez 3 sekundy. Wskaźnik „b2” zaświeci się i funkcja zostanie aktywowana. 9).

  Ta sama operacja zatrzymuje funkcję Super-Freeze.

  Uwaga: Automatyczne wyłączanie

  • Funkcja Super-Freeze wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach.
  5. 10 Funkcja urlopowa

  Ta funkcja ustawia temperaturę lodówki na 17 ° C. Pozwala to na zamknięcie drzwi pustej lodówki bez powodowania nieprzyjemnego zapachu lub pleśni podczas długiej nieobecności (np. Podczas wakacji). To ustawienie nie ma wpływu na komorę zamrażarki.

 • Dotykać klawisz „A” (wakacje) i przytrzymać przez 3 sekundy. Wskaźnik „a” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 10).
 • Powtarzając powyższe kroki lub wybierając inną funkcję, można wyłączyć tę funkcję. plus/wp-content/uploads/2021/05/34-3-300x285. png" alt="Ikona ostrzeżenia" width="52" height="49" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/34-3. png 608w" sizes="(max-width: 52px) 100vw, 52px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 608w"/>OSTRZEŻENIE!
  Gdy funkcja Holiday jest aktywna, w chłodziarce nie wolno przechowywać żadnych towarów. Temperatura + 17 ° C jest zbyt wysoka, aby przechowywać żywność.

  17

  EN

  5-użycie

  5. 11 Funkcja kostkarki do lodu

  Ta funkcja umożliwia produkcję lodu. które można wyjąć przez dozownik.

  Kostkarka do lodu okresowo otrzymuje automatyczny przepływ wody zamarzniętej w kostki lodu. Wydajność kostkarki do lodu zależy od temperatury otoczenia. częstotliwość otwierania drzwi zamrażarki. i ustawienie temperatury w zamrażarce. Maksymalna dzienna produkcja lodu wynosi 1. 1 kg, jeśli temperatura zamrażarki jest ustawiona na -24 ° C w warunkach temperatury otoczenia wynoszącej 25 ° C.

  1. Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
  2. Odblokuj panel dotykając klawisza „G”, jeśli jest zablokowany (rys.
  3. Dotknij klawisz „D” (wł. / Wył. Lodu).
  4. Wskaźnik „d” zapala się i funkcja jest aktywna (rys. 11).

  Powtarzając krok 2 - krok 4, można ponownie wyłączyć tę funkcję.

  Uwaga: funkcja kostkarki do lodu

  • Gdy aplikacja jest włączona. kostkarka do lodu jest domyślnie wyłączona.
  • Jeśli kostki lodu nie są potrzebne przez dłuższy czas, należy wyłączyć funkcję kostkarki do lodu, opróżnić pojemnik i włożyć wyczyszczony pojemnik.
  • Kostkarkę do lodu można skonfigurować tylko u producenta lub zakupić od przedstawiciela serwisowego.
  5. 11. 1 Pobieranie kostek lodu z dystrybutora

  1. Naciśnij przycisk „Kostki”, aby wybrać kostki lodu. Zaświeci się ikona „Cubed” (rys. 1-1).
  2. Umieść szklankę pod dozownikiem wody i lodu (rys. 1-2) z przodu urządzenia.
  3. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadaniu kostek lodu.
  4. Dociśnij szybę do dźwigni. Do szklanki wpadają kostki lodu.

  Uwaga: zdobywanie lodu

  • Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy i jeśli uruchomisz funkcję lodu, gdy pojemnik jest pusty, przygotowanie pierwszej partii kostek lodu może zająć do 24 godzin.
  • Pierwszej produkcji kostek lodu (ok. 20 sztuk) nie należy spożywać po pierwszym użyciu. po długim nieużywaniu funkcji kostkarki do lodu i po wymianie filtra.

  18

  EN

  5-użycie

  Uwaga: zdobywanie lodu

  • Nie wyjmuj napełnionego pojemnika na lód z zamrażarki na dłużej niż to konieczne, ponieważ kostki lodu mogą się stopić.
  • W okresach rzadkiego wycofywania lodu. kostki mogą się sklejać. To normalne.
  • Jeśli kostki lodu zestarzeją się, wyrzuć je i wyczyść pojemnik na lód.
  • 3 sekundy po dostarczeniu lodu, klapka dozownika zamyka się z dźwiękiem „phut”. Nie wyjmuj szklanki przez 2–3 sekundy, ponieważ może wytworzyć się dodatkowa woda lub lód.
  • Lód kruszony może być wydawany zamiast lodu w kostkach, jeśli jako ostatnią wybraną opcję był lód kruszony.
  • Nie umieszczaj kostek lodu, które nie zostały wyprodukowane przez kostkarkę, do pojemnika na lód, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.
  • Możesz przełączyć ustawienie dystrybutora na wodę. Pokrojony w kostkę. lub Zgnieciony, nawet gdy wyświetlacz jest zablokowany.
  5. 2 Pobieranie pokruszonego lodu z dystrybutora
  1. Naciśnij przycisk „Kruszony-”, aby wybrać kruszony lód. Zapala się ikona „Zgnieciony” (Rys. 2).
  2. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadnięciu pokruszonego lodu. Do szklanki wpada kruszony lód.

  OSTRZEŻENIE!

  • Nie używaj głęboko. wąskie, kruche lub delikatne szklanki lub kubki papierowe z dozownikiem.
  • Nigdy nie wkładaj napojów w puszkach ani jedzenia do pojemnika na lód. ponieważ spowoduje to uszkodzenie mechanizmu zgniatającego.
  • Nie zdejmuj pokrywy kostkarki do lodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
  5. 12 Funkcja zimnej wody

  Dzięki tej funkcji zbiornik w lodówce jest automatycznie napełniany wodą pitną, która jest schładzana do temperatury pitnej i może być nalewana. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function-287x300. png" alt="Funkcja zimnej wody" width="287" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 287w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function-768x801. plus/wp-content/uploads/2021/05/Cool-water-function. png 827w" sizes="(max-width: 287px) 100vw, 287px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 827w"/>

  1. Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
  2. Przycisk dotykowy (Woda) (Rys. 12-1).
  3. Wskaźnik świeci się. funkcja jest aktywna (rys. 12-2) i można pobierać wodę.

  19

  EN

  5-użycie

  5. 12. 1 Pobieranie wody z dystrybutora
  1. Naciśnij przycisk „Woda”, aby wybrać zimną wodę. Zapala się ikona wody.
  2. Umieść szklankę pod dozownikiem wody i lodu (rys.
  3. Upewnij się, że szklanka znajduje się w jednej linii z dozownikiem, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody. Woda wpływa do szklanki.

  Uwaga: dystrybutor wody

  • Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć dźwignię dozownika przez 3 minuty, aby usunąć powietrze z przewodu.
  • Pierwszych 7 szklanek wody nie powinno być wypijanych po pierwszym uruchomieniu lub po
   długa przerwa w użytkowaniu.
  • Pierwsze kilka szklanek wody, które wyjmiesz, jest cieplejszych niż następne szklanki.
  • Jeśli lubisz bardzo zimną wodę, włóż do szklanki kilka kostek lodu z pojemnika na lód.
  • Woda z tacy powinna zostać usunięta. ponieważ może się rozlać, gdy drzwi się otwierają i zamykają.
  5. 13 Zmień wskaźnik filtra

  Mniej więcej co 6 miesięcy. zapala się kontrolka „Wymień filtr” (Rys. 13). Oznacza to, że należy wymienić filtr wody. Patrz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

  Filtr w rurze wodnej pochłania zanieczyszczenia i sprawia, że ​​woda / lód są czyste i higieniczne. Po długim okresie użytkowania kostki lodu mogą się zmniejszyć, ponieważ filtr jest zablokowany przez zanieczyszczenia.

  Uwaga: wymiana filtra

  • Dla nienagannej jakości kostek lodu. ważna jest regularna wymiana filtra wody. Jeśli jakość wody wykazuje oznaki pogorszenia. wizualnie lub smakowo. filtr należy wymienić wcześniej - zanim zapali się lampka kontrolna.
  • Po zamontowaniu nowego filtra nie należy zużywać kolejnej produkcji kostek lodu (ok. 20 sztuk) lub wody (ok. 7 szklanek).
  5. 13. 1 Zresetuj wskaźnik wymiany filtra

  Dotknąć klawisz „C” (3-sekundowe resetowanie filtra) przez 3 sekundy. Wskaźnik „Change Filter” (c) gaśnie.

  Uwaga: Zresetuj wskaźnik wymiany filtra

  Aby uniknąć chorób. nie wyłączaj wskaźnika Change Filter bez wymiany filtra.

  20

  EN

  5-użycie

  5. 14 Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
  5. 14. 1 Przechowywanie w chłodziarce
  • Utrzymuj temperaturę lodówki poniżej 5 ° C.
  • Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do urządzenia.
  • Żywność przechowywaną w lodówce należy umyć i wysuszyć przed przechowywaniem.
  • Żywność, która ma być przechowywana, powinna być odpowiednio zapieczętowana, aby uniknąć zmian zapachu lub smaku.
  • Nie przechowuj nadmiernych ilości żywności. Pozostaw odstępy między potrawami, aby umożliwić przepływ zimnego powietrza wokół nich, aby uzyskać lepsze i bardziej jednorodne chłodzenie.
  • Żywność spożywaną codziennie należy przechowywać z przodu półki.
  • Pozostaw szczelinę między jedzeniem a ścianami wewnętrznymi, umożliwiając przepływ powietrza. Szczególnie nie należy przechowywać żywności przy tylnej ścianie: żywność może przymarznąć do tylnej ściany. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (szczególnie tłustej lub kwaśnej) z wewnętrzną wyściółką, ponieważ olej / kwas może zniszczyć wewnętrzną wyściółkę. Usuń zabrudzenia oleiste / kwaśne, gdy tylko zostaną znalezione.
  • Rozmrozić mrożonki w komorze lodówki. Tą drogą. mrożonki można wykorzystać do obniżenia temperatury w komorze i oszczędzania energii.
  • Proces dojrzewania owoców i warzyw, np. Cukinii. melony. papaja, banan. Ananas. itp. można przyspieszyć w lodówce. Dlatego nie zaleca się przechowywania ich w lodówce. Jednak dojrzewanie silnie zielonych owoców może być przez pewien czas promowane. Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe również należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
  • Nieprzyjemne zapachy wewnątrz lodówki świadczą o tym, że coś się rozlało i należy je wyczyścić. Zobacz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
  • Różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych miejscach zgodnie z ich właściwościami (rys. 1):

  1. Masło, ser itp.
  2 jajka. konserwy, przyprawy itp.
  3. Napoje i żywność butelkowana.
  4. Żywność marynowana, konserwy itp.
  5/6. Produkty mięsne, ryby, surowa żywność
  7. Puszki, produkty mleczne itp.
  8. Owoce, warzywa, sałata. itp
  9. Gotowane mięso. kiełbaski. plus/wp-content/uploads/2021/05/Stoting-into-the-fridge-copartment-217x300. png" alt="Wkładamy do komory lodówki" width="217" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 217w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Stoting-into-the-fridge-copartment. png 633w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 633w"/>

  21

  EN

  5-użycie

  5. 2 Przechowywanie w zamrażarce
  • Utrzymuj temperaturę zamrażarki -18 ° C.
  • Na 12 godzin przed zamrożeniem dodatkowe elementy należy włączyć funkcję Super-Freeze: w przypadku małych ilości żywności wystarczy 4-6 godzin.
  • Gorącą żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do zamrażalnika.
  • Potrawy pokrojone na małe porcje szybciej zamarzają i łatwiej je rozmrażać i gotować. Zalecana waga każdej porcji to mniej niż 2. 5 kg
  • Lepiej jest zapakować żywność przed włożeniem jej do zamrażarki. Opakowanie zewnętrzne musi być suche, aby uniknąć sklejania się worków. Materiały opakowaniowe powinny być bezzapachowe, hermetyczne. nietoksyczny i nietoksyczny.
  • Aby uniknąć upływu okresów przechowywania, należy zwrócić uwagę na datę zamrożenia, termin i nazwę żywności na opakowaniu zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych.
  • OSTRZEŻENIE! : Kwas. zasady i sól itp. mogą spowodować erozję wewnętrznej powierzchni zamrażarki. Nie kłaść potraw zawierających te substancje (np. Ryby morskie) bezpośrednio na powierzchni wewnętrznej. Słoną wodę w zamrażarce należy natychmiast wyczyścić.
  • Nie przekraczać czasu przechowywania żywności zalecanego przez producenta. Wyjmij tylko wymaganą ilość żywności z zamrażarki. 2):

  1. Mniejsze przedmioty. takie jak lody. warzywa. chleb itp.
  2. Duże / cięższe porcje jedzenia. takie jak pieczenie mięsne do pieczenia

  Uwaga: przechowywanie

  • Zachowaj odległość większą niż 10 mm między potrawą a czujnikiem, aby zapewnić efekt chłodzenia.
  • Podczas pracy należy pozostawić najniższą szufladę w urządzeniu, aby zapewnić efekt chłodzenia.
  • Artykuły spożywcze zawierające lód (np. Lody itp. ) Należy przechowywać w zamrażarce zamiast w uchwytach na butelki. Zmiany temperatury, na jakie narażone są uchwyty na butelki. spowodowane otwieraniem i zamykaniem drzwi. może rozmrażać żywność.

  22

  EN

  5-użycie

  • Szybko spożywaj rozmrożoną żywność. Rozmrożonej żywności nie można ponownie zamrażać, chyba że zostanie najpierw ugotowana, w przeciwnym razie może stać się niejadalna.
  • Nie wkładaj nadmiernych ilości świeżej żywności do zamrażalnika. Sprawdź zdolność zamrażania zamrażarki - patrz DANE TECHNICZNE lub dane na tabliczce znamionowej.
  • Żywność można przechowywać w zamrażarce w temperaturze co najmniej -18 ° C przez 2 do 12 miesięcy. w zależności od jego właściwości (np. mięso: 3-12 miesięcy. warzywa: 6-12 miesięcy)
  • Podczas zamrażania świeżej żywności. unikaj kontaktu z już zamrożoną żywnością. Ryzyko rozmrożenia!
  • Rozmrozić mrożonki w lodówce.
  5. 3 Przechowując komercyjnie mrożonki, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czasu przechowywania żywności. Nie przekraczaj tych wytycznych!
  • Staraj się, aby czas między zakupem a przechowywaniem był jak najkrótszy, aby zachować jakość żywności.
  • Kupuj mrożonki, które były przechowywane w temperaturze -18 ° C lub niższej.
  • Unikaj kupowania żywności z lodem lub szronem na opakowaniu - oznacza to, że produkty mogły zostać w pewnym momencie częściowo rozmrożone i ponownie zamrożone - wzrost temperatury wpływa na jakość żywności.

  23

  EN

  6-wskazówki dotyczące oszczędzania energii

  Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

  • Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz INSTALACJA).
  • Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła (np. Pieców, grzejników).
  • Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii rośnie, im niższa jest ustawiona temperatura w urządzeniu.
  • Funkcje takie jak Super-Cool lub Super-Freeze zużywają więcej energii.
  • Pozwól ciepłym potrawom ostygnąć przed włożeniem ich do urządzenia.
  • Otwierać drzwi urządzenia możliwie jak najmniej i na krótko.
  • Nie przepełniaj urządzenia, aby nie utrudniać przepływu powietrza.
  • Unikaj powietrza w opakowaniu żywności.
  • Utrzymuj uszczelki drzwi w czystości, aby drzwi zawsze zamykały się prawidłowo.

  Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga przechowywania szuflad w urządzeniu. pudełko na żywność i półki w stanie fabrycznym. a żywność należy umieszczać tak daleko, jak to możliwe, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.

  24

  EN

  7-Wyposażenie

  7. 1 Regulowane półki

  Wysokość półek można regulować, aby dopasować ją do potrzeb przechowywania. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves-300x215. png" alt="Regulowane półki" width="195" height="140" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves-768x550. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjustable-shelves. png 870w" sizes="(max-width: 195px) 100vw, 195px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 870w"/>

  1. Aby przemieścić półkę, należy ją najpierw usunąć, unosząc tylną krawędź (1) i wyciągając ją (2) (Rys. 1).
  2. Aby go ponownie zainstalować, umieść go na zaczepach po obu stronach i popchnij do najbardziej tylnej pozycji, aż tył półki zostanie zamocowany w szczelinach po bokach

  Uwaga: półki

  Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.

  7. 2 Wyjmowane półki na drzwiach / uchwyt na butelki

  Półki na drzwiach / uchwyt na butelki można wyjąć do czyszczenia:

  1. Połóż ręce po obu stronach stelaża / uchwytu i unieś go do góry (1) (rys.
  2. Wyciągnij półkę na drzwiach / uchwyt na butelki (2).
  3. Aby włożyć półkę na drzwi / uchwyt na butelki, powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej kolejności.
  7. 3 Wyjmowana szuflada

  Aby wyjąć szufladę chłodziarki lub zamrażarki, należy maksymalnie wysunąć (1). podnieść i wyjąć (2) (Rys. 3). plus/wp-content/uploads/2021/05/Removable-drawer-300x201. png" alt="Wyjmowana szuflada" width="300" height="201" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removable-drawer. png 673w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 673w"/>

  W celu włożenia szuflady powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej kolejności.

  7. 4 Pojemnik na lód
  7. 4. 1 Zatrzymanie produkcji lodu

  Jeśli przez długi czas nie jest potrzebny lód ani woda. zawór między dopływem wody a urządzeniem można wyłączyć.

  Pojemnik na lód należy wyczyścić. wysuszone i włóż z powrotem do urządzenia, aby zapobiec pojawianiu się nieprzyjemnych zapachów.

  7. 2 Wyjmowanie pojemnika na lód (rys. 2)

  1. Chwyć oba boczne uchwyty
  2. Podnieś pojemnik.
  3. Wyciągnij pojemnik.

  25

  EN

  7-Wyposażenie

  7. 3 Ponowna instalacja pojemnika na lód (rys. 3)

  Aby ponownie zainstalować pojemnik na lód, wspornik w kształcie litery U za pojemnikiem na lód (1 na Rys. 3) musi być wyrównany z odpowiednią metalową konstrukcją. Wykonaj czynności od 7. 2 w odwrotnej kolejności. png"/>Uwaga: pojemnik na lód
  Wilgoć może się skroplić i zamrozić pojemnik na lód.

  7. 5 Światło

  Oświetlenie wewnętrzne LED włącza się po otwarciu drzwi. Żadne inne ustawienia urządzenia nie wpływają na działanie świateł.

  26

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  OSTRZEŻENIE!

  Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

  General 8. 1

  Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie jest przechowywana wcale.

  Urządzenie należy czyścić co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

  OSTRZEŻENIE!

  • Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami. szczotki druciane, proszek do prania. benzyna. octan amylu, aceton i podobne roztwory organiczne, roztwory kwaśne lub zasadowe. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek, aby uniknąć uszkodzeń.
  • Nie spryskiwać ani nie przepłukiwać urządzenia podczas czyszczenia.
  • Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą.
  • Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki. zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
  • W przypadku nagrzewania sprawdzić stan mrożonek.

  • Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości.
  • Wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką dampw ciepłej wodzie i neutralnym detergencie (rys. 8.
  • Wypłucz i wysusz miękką szmatką.
  • Akcesoria czyścić tylko ciepłą wodą i neutralnym detergentem.
  • Nie myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
  • Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może spowodować uszkodzenie sprężarki.
  8. 2 Czyszczenie pojemnika na lód

  Okresowo czyść pojemnik na lód ciepłą wodą, zwłaszcza jeśli kostki lodu zestarzeją się i zestarzeją. Wysusz pojemnik przed ponownym włożeniem go do urządzenia, aby kostki lodu nie przywierały do ​​ścian.

  27

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  8. 3 Rozmrażanie

  Rozmrażanie lodówki i zamrażalnika odbywa się automatycznie: nie jest wymagana żadna obsługa ręczna.

  8. 4 Wymiana diody LED-lamps

  OSTRZEŻENIE!

  Nie wymieniaj diody LED lamp się. może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego agenta serwisowego.

  Lamps przyjmują diody LED jako źródło światła. charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. Jeśli jest jakaś nieprawidłowość. prosimy o kontakt z obsługą klienta. Zobacz OBSŁUGA KLIENTA.

  Parametry lamps: 12 V: maks. 3 W

  8. 5 Wymiana filtra

  Filtr wody należy wymieniać mniej więcej co 6 miesięcy, kiedy zapali się lampka kontrolna „Wymiana filtra” (c) (Rys.

  Zestaw filtrów można zamówić za pośrednictwem OBSŁUGI KLIENTA. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

  • Przed wymianą filtra wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
  • Zakręć dopływ wody. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter-300x154. png" alt="Wymiana filtra" width="300" height="154" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter-768x394. plus/wp-content/uploads/2021/05/Replacing-the-filter. png 916w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 916w"/>

   1. Zdejmij (1) zatrzask blokujący (C) po obu stronach filtra (A) i odłącz obie rury (2) (Rys. 5-1).
   2. Zamontuj nowy filtr we właściwej pozycji: strzałka wskazuje kierunek przepływu wody. Powtórz krok 1 w odwrotnej kolejności.
   3. Włóż wtyczkę do gniazdka i otwórz zawór wodny, aby przepłukać węże.
   4. Resetowanie wskaźnika „Change Filter”: Dotykać klawisz „C” (reset filtra) przez 3 sekundy. wskaźnik „c” gaśnie (rys. 5-2).

   OSTRZEŻENIE!

   • Zawsze upewnij się, że połączenie jest mocne, suche i szczelne!
   • Uważaj, aby wąż nie został zgnieciony. załamany. lub skręcony.

   28

   EN

   8-Pielęgnacja i czyszczenie

   8. 6 Nieużywanie przez dłuższy okres

   Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. a nie chcesz używać funkcji Holiday dla lodówki:

   • Zakręć dopływ wody (na kilka godzin przed wyłączeniem urządzenia).
   • Wyjmij jedzenie.
   • Opróżnij i wyczyść pojemnik na lód.
   • Odłącz przewód zasilający.
   • Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
   • Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w środku.
   • Zapewnij nowy filtr do zainstalowania przed następnym użyciem. png"/>Uwaga: wyłącz

    Wyłączaj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

    8. 7 Przenoszenie urządzenia
    1. Usuń całą żywność i odłącz urządzenie.
    2. Zabezpiecz półki i inne ruchome części lodówki i zamrażarki taśmą klejącą.
    3. Nie przechylaj urządzenia więcej niż 45 °, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

     • Nie podnosić urządzenia za uchwyty.
     • Nigdy nie stawiaj urządzenia poziomo na ziemi.

     29

     EN

     9-Rozwiązywanie problemów

     Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemu sprawdź wszystkie przedstawione możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażowym. jpg"/> OSTRZEŻENIE!

     • Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
     • Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne szkody następcze.
     • Uszkodzony zasilacz powinien być wymieniany tylko przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
     9. 1 Tabela rozwiązywania problemów

     Problem

     Możliwy
     Spowodować

     Możliwy
     Rozwiązanie

     Kompresor nie działa. • Wtyczka sieciowa nie jest włożona do gniazda sieciowego.

     • Urządzenie jest w trakcie rozmrażania.

     • Podłączyć wtyczkę sieciową.

     • Jest to normalne w przypadku automatycznego rozmrażania.

     Urządzenie działa często lub działa zbyt długo. • Temperatura wewnętrzna lub zewnętrzna jest zbyt wysoka.

     • Urządzenie było wyłączone przez pewien czas.

     • Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Drzwi były otwierane zbyt często lub przez zbyt długi czas.

     • Ustawienie temperatury w zamrażarce jest za niskie.

     • Uszczelka drzwi jest brudna, zużyta. pęknięty lub niedopasowany.

     • Wymagana cyrkulacja powietrza nie jest gwarantowana.

     • Kostkarka do lodu działa.

     • W tym przypadku. dłuższa praca urządzenia jest normalnym zjawiskiem.

     • Normalnie. całkowite ostygnięcie urządzenia trwa od 8 do 12 godzin.

     • Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest
     znajduje się na równym podłożu i nie ma jedzenia ani pojemnika, który uderza w drzwi.

     • Nie otwieraj drzwi zbyt często.

     • Ustawić wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w lodówce. Zajmuje to 24 godziny
     temperatura lodówki się ustabilizowała.

     • Wyczyść uszczelkę drzwi lub wymień ją przez dział obsługi klienta.

     • Zapewnij odpowiednią wentylację.

     • To normalne. Kostkarka do lodu zwiększa obciążenie pracą.

     Wnętrze lodówki jest brudne i / lub pachnie. • Wnętrze lodówki wymaga wyczyszczenia.

     • Żywność o silnym zapachu jest przechowywana w lodówce.

     • Wyczyść wnętrze lodówki.

     • Dokładnie zawiń jedzenie.

     W urządzeniu jest za zimno. • Ustawiono zbyt niską temperaturę.

     • Funkcja Super-Cool / Super-Freeze jest włączona lub działa zbyt długo.

     • Zresetuj temperaturę.

     • Wyłącz funkcję Super-Cool / Super-Freeze.

     30

     EN

     9 - Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwy
     Spowodować

     Możliwy
     Rozwiązanie

     Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno. • Ustawiono zbyt wysoką temperaturę.

     • Zbyt ciepły towar był przechowywany.

     • Jednorazowo przechowywano zbyt dużo żywności.

     • Towary są zbyt blisko siebie.

     • Zawsze schładzaj towary przed ich przechowywaniem.

     • Zawsze przechowuj małe ilości żywności.

     • Pozostaw odstęp między kilkoma pokarmami, umożliwiający przepływ powietrza.

     • Zamknąć drzwi.

     Wilgoć po wewnętrznej stronie chłodziarki. • Klimat jest zbyt ciepły i zbyt zimnyamp.

     • Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.

     • Zwiększyć temperaturę.

     • Zamknąć drzwi.

     • Niech gorące potrawy ostygną do temperatury pokojowej i przykryj potrawy i płyny.

     Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni lodówki lub między drzwiami.

     • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze w urządzeniu i ciepłe powietrze na zewnątrz skrapla się.

     • Jest to normalne w damp klimat i zmieni się wraz ze spadkiem wilgotności.

     • Upewnij się, że drzwi są szczelnie zamknięte.

     Silny lód i szron w zamrażarce. • Towar nie został odpowiednio zapakowany.

     • Drzwiczki / szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte.

     • Uszczelka drzwi jest zabrudzona. używany.

     • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi.

     • Zawsze dobrze pakuj towary.

     • Zamknij drzwi / szufladę.

     • Wyczyść uszczelkę drzwi lub wymień ją na nową.

     • Zmień położenie półek. półki na drzwi. lub pojemniki wewnętrzne umożliwiające zamknięcie drzwi.

     Drzwi nie zamykają się prawidłowo. • Lodówka nie jest wypoziomowana. • Upewnij się, że podłoga jest równa i stabilna. Dostosuj regulowane nóżki.
     Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki. • Urządzenie nie jest ustawione na równym podłożu.

     • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu wokół niego.

     • Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie.

     • Usuń przedmioty wokół urządzenia.

     Krople wody zbierają się w dolnych szufladach lodówki. • Poziom wilgotności jest zbyt wysoki. • Podnieść temperaturę w komorze lodówki.

     31

     EN

     9 - Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwa przyczyna

     Możliwe rozwiązanie

     Słychać cichy dźwięk. podobny do płynącej wody. • To normalne. • -
     Usłyszysz dźwięk alarmu. • Drzwi są otwarte. • Zamknąć drzwi.
     Słyszysz słaby szum. • Działa system antykondensacyjny. • Zapobiega to kondensacji i jest normalne.
     Nie działa oświetlenie wewnętrzne lub układ chłodzenia.

     • Zasilacz nie jest uszkodzony.

     • LED-lamp nie działa.

     • Włącznik światła jest zablokowany.

     • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Zadzwoń do lokalnej firmy energetycznej!

     • Zadzwoń do serwisu w celu zmiany lamp.

     • Odłączyć zasilanie. Zlokalizuj włącznik światła i przesuń go kilka razy, aby sprawdzić, czy spowoduje to usunięcie zablokowanego jedzenia.

     Boki szafki i listwa drzwi nagrzewają się. • -
     Nie ma wody z dystrybutora wody lub kostek lodu• Kran z wodą jest zamknięty.

     • Wąż dopływowy jest zagięty.

     • Ciśnienie wody jest mniejsze niż 0. 15 MPa

     • Filtr jest zatkany

     • Drzwi nie są całkowicie zamknięte.

     • Funkcja zimnej wody / kostkarki do lodu nie jest aktywna

     • Brak kostek lodu w pojemniku

     • Kostki lodu sklejają się.

     • Ustawiono zbyt wysoką temperaturę zamrażarki.

     • Sprawdź kran z wodą.

     • Sprawdź wąż dopływowy.

     • Sprawdź ciśnienie wody.

     • Wymień filtr.

     • Włącz funkcję zimnej wody / kostkarki do lodu

     • Poczekaj, aż zostaną dostarczone kostki lodu.

     • Wyjmij kostkę lodu. zniszcz to. i wróć do lodówki.

     • Obniż temperaturę zamrażarki.

     Pamiętaj, że wyprodukowanie pierwszych kostek lodu może zająć do 12 godzin.
      Produkowane są tylko małe kostki lodu. • Filtr należy wymienić. • Ciśnienie wody jest niższe niż 0. 15 MPa• Wymień filtr

     • Sprawdź ciśnienie wody

     Dozownik lodu jest zablokowany. • Woda zamarzła na trzpieniu w pojemniku na lód. Wrzeciono wypycha lód.
     • Kostki lodu utknęły między kostkarką a pojemnikiem na lód.
     • Inne kostki lodu zostały umieszczone w pojemniku na lód.
     • Wyjąć pojemnik na lód. Wyczyść i osusz wrzeciono. Wymień pudełko.

     • Wyjmij kostki lodu spomiędzy kostkarki do lodu
     pudełko.

     • Dozować można tylko kostki lodu wyprodukowane przez kostkarkę do lodu.

     32

     EN

     9-Rozwiązywanie problemów

     Problem

     Możliwa przyczyna

     Możliwe rozwiązanie

     Kostki lodu nieprzyjemnie pachną i smakują. • Funkcja kostkarki do lodu nie jest często używana.

     • Rozpakowana żywność jest przechowywana w zamrażarce.

     • Lód może przyjmować zapach i zapach innych substancji. Wyrzuć kostki lodu.
     Słychać dźwięki, takie jak płynąca woda lub spadające kostki lodu• Jest to normalne, gdy włączona jest funkcja lodu lub wody• -
     Z urządzenia wycieka woda• Ciśnienie wody jest zbyt wysokie.

     • Wąż wodny jest uszkodzony.

     • Przerwać zasilanie. zamknij zawór wody i zadzwoń do działu obsługi klienta
     Panel sterowania wyświetla kod błędu. • Wystąpił problem z działaniem elektrycznym. • Zadzwoń do obsługi klienta.
     9. 2 Przerwa w zasilaniu

     W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna pozostać schłodzona przez około 5 godzin. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami podczas dłuższej przerwy w zasilaniu, szczególnie latem:

     • Otworzyć drzwi / szufladę tak kilka razy, jak to możliwe.
     • Nie wkładać do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w zasilaniu.
     • W przypadku uprzedniego zawiadomienia o przerwie w zasilaniu i czas trwania przerwy jest dłuższy niż 5 godzin. zrób trochę lodu i włóż go do pojemnika na górze komory lodówki.
     • Natychmiast po przerwie wymagana jest kontrola towaru.
     • Ponieważ temperatura w lodówce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii. okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Wszelką żywność, która się rozmraża, należy spożyć lub ugotować i ponownie zamrozić (jeśli to stosowne) wkrótce po zakończeniu, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia. png"/>Uwaga: funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu
      Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje pracę z ustawieniami, które były ustawione przed awarią zasilania.

      33

      EN

      10-Instalacja

      10. 1 Rozpakowanie
      OSTRZEŻENIE!
      • Urządzenie jest ciężkie. Zawsze obsługują co najmniej dwie osoby.
      • Wszystkie materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci i utylizuj je w sposób przyjazny dla środowiska.
      • Wyjąć urządzenie z opakowania.
      • Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym przezroczystą folię ochronną.
      10. 2 Warunki środowiskowe

      Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10 ° C do 38 ° C. ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie instaluj urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących ciepło (piekarników, lodówek) bez izolacji.

      - Rozszerzona temperatura (SN): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C:
      - Umiarkowana (N): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C:
      - Subtropikalne (ST): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C:
      - Tropical (T): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C:

      10. 3 Wymagana przestrzeń

      Wymagana przestrzeń po otwarciu drzwi (Rys. 10. 3):

      Szerokość urządzenia: 158. 8 cm
      Głębokość urządzenia: 110. 3 cm

      10. 4 Przekrój wentylacyjny

      Aby uzyskać wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa. należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacyjnych (Rys. plus/wp-content/uploads/2021/05/Ventilaton-cross-section-B-300x211. png" alt="Przekrój wentylacyjny-B" width="300" height="211" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Ventilaton-cross-section-B. png 697w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 697w"/>

      Uwaga: W przypadku urządzenia wolnostojącego: niniejsze urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

      10. 5 Przyłącze świeżej wody

      Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami montażu (Rys. 5-1 do Rys. 5-6).

       OSTRZEŻENIE!
      • Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego technika.
      • Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka sieciowego.
      • Upewnij się, że dopływ wody jest zablokowany.
      • Pomiędzy wężem a przyłączem wody użytkowej należy zainstalować zawór odcinający, który musi być łatwo dostępny po instalacji, aby w razie potrzeby można było przerwać dopływ wody.
      • Podłączać tylko do zimnej wody.
      • Do podłączenia używać wyłącznie dostarczonego zestawu węży.

      34

      EN

      10-Instalacja

      OSTRZEŻENIE!
      • Podłączać tylko do źródła wody pitnej. Filtr do wody filtruje tylko zanieczyszczenia w wodzie i sprawia, że ​​lód jest czysty i higieniczny. Nie może sterylizować ani niszczyć zarazków ani innych szkodliwych substancji.
      • Zbyt wysokie ciśnienie wody w wężu może uszkodzić urządzenie. Zamontować reduktor ciśnienia, gdy ciśnienie wody w wężu przekracza 0. 6 M Pa.
      • Przed podłączeniem sprawdź, czy woda jest czysta i przejrzysta. png"/>Uwaga: podłączenie wody

       • Ciśnienie zimnej wody powinno wynosić 0. 15-0.
       • Maksymalna dopuszczalna długość węża wodnego to 8 metrów. Dłuższe węże mają wpływ na zawartość kostek lodu i zimnej wody.
       • Temperatura otoczenia musi wynosić minimum 0 ° C.
       • Wąż wodny należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
       1. Potnij rurkę na dwie części o wymaganej długości, aby połączyć filtr (A) z urządzeniem (81) i kranem (B2) (rys. Upewnij się, że uzyskasz kwadratowe cięcie za pomocą ostrego noża.
       2. Włożyć rurę (B1) ok. 12 mm w uchwycie montażowym filtra wody (A) (rys. Uważaj, aby zainstalować filtr we właściwym kierunku. Strzałka wskazuje kierunek przepływu wody.
       3. Zabezpieczyć rurę opaską blokującą (C) zgodnie z Rys. 5-3.
       4. Powtórz kroki 2 i 3 z rurką (B2) po drugiej stronie filtra
       5. Podłączyć koniec rury (B2) do jednego z adapterów „D” lub „E i F”, który pasuje do magistrali wodociągowej (Rys. 5-4).
       6. Wyjąć zatyczkę z zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-5).
       7. Podłącz koniec B1 do zaworu z tyłu urządzenia (rys.
       8. Otwórz zawór wodny, aby sprawdzić, czy system jest szczelny i przepłucz rurę. plus/wp-content/uploads/2021/05/Water-Connection-A-300x152. png" alt="Podłączenie wody-A" width="300" height="152" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Water-Connection-A. png 730w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 730w"/>

        OSTRZEŻENIE!

        • Upewnij się, że połączenia są zawsze stabilne. suche i wolne od przecieków.
        • Upewnij się, że wąż nigdy nie został zgnieciony.

        35

        EN

        10-Instalacja

        10. 6 Wyrównanie urządzenia

        Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. plus/wp-content/uploads/2021/05/Aligning-the-appliance-284x300. png" alt="Wyrównywanie urządzenia" width="284" height="300" data-ezsrcset="https://manuals. png 284w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Aligning-the-appliance. png 700w" sizes="(max-width: 284px) 100vw, 284px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 700w"/>

        1. Przechyl urządzenie lekko do tyłu (rys. 6).
        2. Ustaw nóżki na żądanym poziomie. Upewnij się, że odległość od ściany po bokach zawiasów
         ma co najmniej 10 cm.
        3. Stabilność można sprawdzić, naprzemiennie uderzając o przekątne. Lekko kołysanie powinno być takie samo w obu kierunkach. W przeciwnym razie ościeżnica może się wypaczyć, co może spowodować przeciekające uszczelki drzwi. Niska skłonność do tyłu ułatwia zamykanie drzwi.
        10. 7 Precyzyjne strojenie drzwi

        Jeśli drzwi nadal nie znajdują się na jednym poziomie po wypoziomowaniu drzwi za nóżki. to niedopasowanie można naprawić, obracając trzpień podnoszący zawiasów w prawym dolnym rogu drzwi chłodniczych za pomocą klucza (Rys. 7)

        Za pomocą klucza obrócić w prawo wałek podnoszący, aby obniżyć wysokość drzwi (Rys. 7-1).
        W celu uniesienia drzwi na wysokość obrócić wałek podnoszący za pomocą klucza (Rys. 7-2).

        OSTRZEŻENIE!

        Nie należy nadmiernie regulować wałka podnoszącego zawiasu do wysokości, która może spowodować opuszczenie przez wałek jego pierwotnego zablokowanego położenia. (Zakres regulacji wysokości: 3 mm)

        10. 8 Czas oczekiwania

        Do bezobsługowego oleju smarowego znajduje się w kapsule sprężarki. Podczas transportu ukośnego olej ten może przedostawać się przez zamknięty system rur. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej 2 godziny (rys. 8), aby olej spłynął z powrotem do kapsułki.

        36

        EN

        10-Instalacja

        10. 9 Podłączenie elektryczne
        Przed każdym połączeniem sprawdź, czy:
        • zasilacz. gniazdo i bezpiecznik są zgodne z tabliczką znamionową.
        • gniazdko jest uziemione i nie ma wtyczki wielowtykowej ani przedłużacza
        • wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle zgodne.

        Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

        OSTRZEŻENIE!

        Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez obsługę klienta (patrz karta gwarancyjna).

        10. 10 Zdejmowanie i zakładanie drzwi

        W przypadku konieczności zdjęcia drzwi urządzenia. należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami demontażu i montażu drzwi (Rys.

        OSTRZEŻENIE!
        • Przed jakąkolwiek operacją. wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
        • Zablokuj dopływ wody.
        • Urządzenie jest ciężkie.
        • Nie przechylaj urządzenia więcej niż 45 ° ani nie stawiaj go poziomo na ziemi
        • Drzwi mogą się przewrócić i zranić ludzi. lub ulec uszkodzeniu podczas wykonywania tych czynności. proszę zwrócić większą uwagę podczas demontażu i montażu drzwi.

        1. Zwolnij lewą stronę dwóch złączek wodnych w lewym przednim rogu u dołu urządzenia: naciśnij i przytrzymaj kołnierz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij rurę wodną. 10-1). plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-300x213. png" alt="Demontaż i montaż drzwi" width="300" height="213" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors. png 696w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 696w"/>
        2. Odkręcić śrubę osłony zawiasu i zdjąć osłonę (rys. 10-2). Podczas zdejmowania drzwi zamrażarki. odłączyć wszystkie przewody oprócz przewodu uziemiającego. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-A-300x236. png" alt="Demontaż i montaż drzwi-A" width="298" height="234" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Removing-and-installing-the-doors-A. png 698w" sizes="(max-width: 298px) 100vw, 298px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 698w"/>

        37

        EN

        10-Instalacja

        3. Odkręć śruby mocujące zawias górny, a następnie zdejmij zawias (rys. 10-3). Podnieść drzwi, aby je zdjąć (rys. 10-4). Podczas ponownego przesuwania drzwi zamrażarki podnieś je na tyle wysoko, aby wyciągnąć przyłącze wody z dolnej części urządzenia.
        5. Zamontuj drzwi, odwracając kroki demontażu. Upewnij się, że kabel uziemiający będzie zamocowany śrubą.
        6. Ponownie podłącz przyłącze wody. png"/>Uwaga: drzwi lodówki

        Zdjęcia przedstawiają demontaż drzwi komory zamrażarki. W przypadku drzwi lodówki użyj odpowiednich części po drugiej stronie.

        38

        EN

        11-Dane techniczne

        11. 1 Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016

        Znak towarowy Haier
        Identyfikator modelu HSR3918F1 * / HSOBP1F9183 / HSOGPIF9183
        Kategoria modelu Chłodziarko-zamrażarka
        Klasa efektywności energetycznej F.
        Roczne zużycie energii (kWh / rok) ¹ 393
        Chłodzenie objętościowe (L) 337
        Zamrażanie objętościowe (L) 178
        Ocena w skali gwiazdkowej
        Temperatura innych przedziałów> 14 ° C Nie dotyczy
        System Frostfree Tak
        Czas wzrostu temperatury (h) 5
        Zdolność zamrażania (kg / 24h) 10
        Klasa klimatyczna SN-N-ST
        To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od 10 ° C do 38 ° C.
        Klasa emisji hałasu i poziom hałasu w powietrzu (db (A) re 1pW) C (40)
        Rodzaj konstrukcji Wolnostojąca

        ¹ na podstawie standardowych wyników testów przez 24 godziny. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

        11. 2 Dodatkowe dane techniczne

        Całkowita pojemność przechowywania (L) 515
        Pełnytage / Częstotliwość 220-240V -/ 50Hz
        Moc wejściowa rozmrażania (W) 200
        Bezpiecznik główny (A) 15
        Płyn chłodzący R600a
        Ciśnienie wody w MPa 0. 6
        Wymiary (W / S / G w mm) 1775/908/659

        11. 3 Normy i dyrektywy

        Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE oraz odpowiednich norm zharmonizowanych. które przewidują oznakowanie CE.

        39

        EN

        Usługa 12-niestandardowa

        Zalecamy nasz dział obsługi klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem ze swoim urządzeniem. proszę najpierw sprawdzić sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

        Jeśli nie możesz tam znaleźć rozwiązania. proszę o kontakt

        • Twój lokalny dealer lub
        • obszar Serwis i pomoc techniczna pod adresem www. com gdzie można znaleźć numery telefonów i często zadawane pytania oraz gdzie można aktywować zgłoszenie serwisowe.

        Aby skontaktować się z naszym serwisem. upewnij się, że masz dostępne następujące dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

        Model ________________________

        Numer seryjny. _____________________

        Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

        W przypadku ogólnych zapytań biznesowych poniżej nasze adresy w Europie:

        Europejskie adresy Haier

        Kraj * Adres pocztowy

        Włochy Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis. 12 21100 Verese WŁOCHY

        Hiszpania
        Portugalia Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria. 49-51 08019 Barcelona HISZPANIA

        Niemcy
        Austria Haier Deutschland GmbH Hewlett- Packard- Str. 4 D-61352 Bad Homburg NIEMCY

        Wielka Brytania Haier AGD UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking. Surrey. GU21 6HR Wielka Brytania

        FRANCJA Haier FRANCJA SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCJA

        Belgia-FR
        Belgia-NL
        Holandia
        Luksemburg  Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA

        Polska
        Czechy
        Węgry
        Grecja
        Rumunia
        Rosja Haier Poland Sp. ogród zoologiczny. Glin. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKA

        * Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
        40

        EN

        * Czas trwania gwarancji urządzenia chłodniczego:
        Minimalna gwarancja to: 2 lata dla krajów UE. 3 lata dla Turcji. 1 rok w Wielkiej Brytanii. 1 rok dla Rosji. 3 lata dla Szwecji. 2 lata dla Serbii. 5 lat dla Norwegii. 1 rok dla Maroka. 6 miesięcy dla Algierii. Tunezja nie jest wymagana żadna gwarancja prawna.

        * Okres części zamiennych do naprawy urządzenia:
        Termostaty. czujniki temperatury. Płytki drukowane i źródła walki są dostępne przez okres minimum siedmiu lat od wprowadzenia ostatniego egzemplarza modelu na rynek. Klamki. zawiasy drzwiowe. tace i kosze na co najmniej siedem lat i uszczelki drzwi na co najmniej 10 lat. po wprowadzeniu ostatniego egzemplarza modelu do obrotu.

        *Pomoc techniczna

        Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą webstrona www: https://corporate. com/en/ W sekcji „webstronie”, wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany do konkretnego webstrona, na której można znaleźć numer telefonu i formularz kontaktowy z pomocą techniczną

        * Więcej informacji o produkcie. proszę skonsultować: https://eprel. eu/

        41

        Dokumenty / Zasoby

        Cyfrowa lodówka Haier [pdf] Podręcznik użytkownika
        Falownik cyfrowyHaier, HSR3918FI, HSOBPIF9183, HSOGPIF9183

        Referencje

Ad1Instrukcja obsługi Haier 0010515194Haier 00105151942Instrukcja obsługi Haier 0010506358Haier 00105063583Instrukcja obsługi Haier 0010515690Haier 00105156904Instrukcja obsługi Haier 0010518181Haier 00105181815Instrukcja obsługi Haier 0010518358Haier 00105183586Instrukcja obsługi Haier 0010516146Haier 00105161467Instrukcja obsługi Haier 0010518526Haier 00105185268Instrukcja obsługi Haier 001051Haier 0010519Instrukcja obsługi Haier 0010530627Haier 001053062710Instrukcja obsługi Haier 0010515222Haier 001051522211Instrukcja obsługi Haier 0010552537Haier 001055253712Instrukcja obsługi Haier 0010554405BHaier 0010554405B13Instrukcja obsługi Haier 0010557172Haier 001055717214Instrukcja obsługi Haier 0010571223Haier 001057122315Instrukcja obsługi Haier 0010571570Haier 001057157016Instrukcja obsługi Haier 0010573573Haier 001057357317Instrukcja obsługi Haier AB092XCERAHaier AB092XCERA18Instrukcja obsługi Haier AB094FAAHAHaier AB094FAAHA19Instrukcja obsługi Haier AB122XCERAHaier AB122XCERA20Instrukcja obsługi Haier AB124FAAHAHaier AB124FAAHA21Instrukcja obsługi Haier AB142ACBEAHaier AB142ACBEA22Instrukcja obsługi Haier AB142ACERAHaier AB142ACERA23Instrukcja obsługi Haier AB142ACEAAHaier AB142ACEAA24Instrukcja obsługi Haier AB182ACBEAHaier AB182ACBEA25Instrukcja obsługi Haier AB142XCERAHaier AB142XCERA26Instrukcja obsługi Haier AB182ACERAHaier AB182ACERA27Instrukcja obsługi Haier AB182ACEAAHaier AB182ACEAA28Instrukcja obsługi Haier AB182XCERAHaier AB182XCERA29Instrukcja obsługi Haier AB212BCBAAHaier AB212BCBAA30Instrukcja obsługi Haier AB212XCEAAHaier AB212XCEAA31Instrukcja obsługi Haier AB242ACBEAHaier AB242ACBEA32Instrukcja obsługi Haier AB242ACEAAHaier AB242ACEAA33Instrukcja obsługi Haier AB242ACERAHaier AB242ACERA34Instrukcja obsługi Haier AB28NACBEAHaier AB28NACBEA35Instrukcja obsługi Haier AB362ACEAAHaier AB362ACEAA36Instrukcja obsługi Haier AB244FCAHAHaier AB244FCAHA37Instrukcja obsługi Haier AB282ACEAAHaier AB282ACEAA38Instrukcja obsługi Haier AB282ACERAHaier AB282ACERA39Instrukcja obsługi Haier AB362ACERAHaier AB362ACERA40Instrukcja obsługi Haier AB36NACBEAHaier AB36NACBEA41Instrukcja obsługi Haier AB422ACERAHaier AB422ACERA42Instrukcja obsługi Haier AB422BCBAAHaier AB422BCBAA43Instrukcja obsługi Haier AB42NACBEAHaier AB42NACBEA44Instrukcja obsługi Haier AB482ACEAAHaier AB482ACEAA45Instrukcja obsługi Haier AB482XCAAA AB242XCAAAHaier AB482XCAAA AB242XCAAA46Instrukcja obsługi Haier AB484FCAHAHaier AB484FCAHA47Instrukcja obsługi Haier AB522ACERAHaier AB522ACERA48Instrukcja obsługi Haier AC142ACEAAHaier AC142ACEAA49Instrukcja obsługi Haier AC142ACEEAHaier AC142ACEEA50Instrukcja obsługi Haier AC142ACAAAHaier AC142ACAAA51Instrukcja obsługi Haier AC182ACEAAHaier AC182ACEAA52Instrukcja obsługi Haier AC142XCERAHaier AC142XCERA53Instrukcja obsługi Haier AB52NACBEAHaier AB52NACBEA54Instrukcja obsługi Haier AB602ACEAAHaier AB602ACEAA55Instrukcja obsługi Haier AC182ACEEA, AC242ACEEAHaier AC182ACEEA, AC242ACEEA56Instrukcja obsługi Haier AC142ACERAHaier AC142ACERA57Instrukcja obsługi Haier AC242ACERAHaier AC242ACERA58Instrukcja obsługi Haier AC182XCERAHaier AC182XCERA59Instrukcja obsługi Haier AC282AFERAHaier AC282AFERA60Instrukcja obsługi Haier AC362AFERAHaier AC362AFERA61Instrukcja obsługi Haier AC242ACEAAHaier AC242ACEAA62Instrukcja obsługi Haier AC422AFERAHaier AC422AFERA63Instrukcja obsługi Haier AC482AFEAAHaier AC482AFEAA64Instrukcja obsługi Haier AC282AFEAAHaier AC282AFEAA65Instrukcja obsługi Haier AC602AFEAAHaier AC602AFEAA66Instrukcja obsługi Haier AC522AFERAHaier AC522AFERA67Instrukcja obsługi Haier AD092AMBHAHaier AD092AMBHA68Instrukcja obsługi Haier AC362AFEAAHaier AC362AFEAA69Instrukcja obsługi Haier AD122AMBHAHaier AD122AMBHA70Instrukcja obsługi Haier AD122XLERAHaier AD122XLERA71Instrukcja obsługi Haier AD142ALERAHaier AD142ALERA72Instrukcja obsługi Haier AD182ALEAAHaier AD182ALEAA73Instrukcja obsługi Haier AD142AMBIAHaier AD142AMBIA74Instrukcja obsługi Haier AD182AMBEAHaier AD182AMBEA75Instrukcja obsługi Haier AD142ALEAAHaier AD142ALEAA76Instrukcja obsługi Haier AD182ALERAHaier AD182ALERA77Instrukcja obsługi Haier AD142XLERAHaier AD142XLERA78Instrukcja obsługi Haier AD182AMBEA(ECO)Haier AD182AMBEA(ECO)79Instrukcja obsługi Haier AD182AMEAAHaier AD182AMEAA80Instrukcja obsługi Haier AD242ALEAAHaier AD242ALEAA81Instrukcja obsługi Haier AD242AHBEAHaier AD242AHBEA82Instrukcja obsługi Haier AD242AMBEAHaier AD242AMBEA83Instrukcja obsługi Haier AD242AMBEA(ECO)Haier AD242AMBEA(ECO)84Instrukcja obsługi Haier AD28NAMBEAHaier AD28NAMBEA85Instrukcja obsługi Haier AD242AMEAAHaier AD242AMEAA86Instrukcja obsługi Haier AD242AMERAHaier AD242AMERA87Instrukcja obsługi Haier AD282AMEAAHaier AD282AMEAA88Instrukcja obsługi Haier AD242ALERAHaier AD242ALERA89Instrukcja obsługi Haier AD282AMERAHaier AD282AMERA90Instrukcja obsługi Haier AD28NAMBEA(ECO)Haier AD28NAMBEA(ECO)91Instrukcja obsługi Haier AD28NAHBEAHaier AD28NAHBEA92Instrukcja obsługi Haier AD362AMEAAHaier AD362AMEAA93Instrukcja obsługi Haier AD362AMERAHaier AD362AMERA94Instrukcja obsługi Haier AD36NAMBEAHaier AD36NAMBEA95Instrukcja obsługi Haier AD36NAHBEAHaier AD36NAHBEA96Instrukcja obsługi Haier AD42NAHBEAHaier AD42NAHBEA97Instrukcja obsługi Haier AD422BMBAAHaier AD422BMBAA98Instrukcja obsługi Haier AD42NAMBEAHaier AD42NAMBEA99Instrukcja obsługi Haier AD36NAMBEA(ECO)Haier AD36NAMBEA(ECO)100Instrukcja obsługi Haier AD482AMEAAHaier AD482AMEAA101Instrukcja obsługi Haier AD42NAMBEA(ECO)Haier AD42NAMBEA(ECO)102Instrukcja obsługi Haier AD52NAHBEAHaier AD52NAHBEA103Instrukcja obsługi Haier AE092FCAJA, AE182FCAJAHaier AE092FCAJA, AE182FCAJA104Instrukcja obsługi Haier AE122BCAAA (H2EM-18H03)Haier AE122BCAAA (H2EM-18H03)105Instrukcja obsługi Haier AF072XCEAAHaier AF072XCEAA106Instrukcja obsługi Haier AE182FCAJA, AE182FCBJA, AE092FCAJAHaier AE182FCAJA, AE182FCBJA, AE092FCAJA107Instrukcja obsługi Haier AF092XCEAAHaier AF092XCEAA108Instrukcja obsługi Haier AF122XCEAAHaier AF122XCEAA109Instrukcja obsługi Haier AF142XCEAAHaier AF142XCEAA110Instrukcja obsługi Haier AP42NACAAAHaier AP42NACAAA111Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner R410AHaier Air Conditioner R410A112Instrukcja obsługi Haier AP42NACMAAHaier AP42NACMAA113Instrukcja obsługi Haier AP482AKEAAHaier AP482AKEAA114Instrukcja obsługi Haier AP602AKEAAHaier AP602AKEAA115Instrukcja obsługi Haier AS072AZNBAHaier AS072AZNBA116Instrukcja obsługi Haier AS072ADMAAHaier AS072ADMAA117Instrukcja obsługi Haier AS072AZBDAHaier AS072AZBDA118Instrukcja obsługi Haier AS072XHERAHaier AS072XHERA119Instrukcja obsługi Haier AS092ADMAAHaier AS092ADMAA120Instrukcja obsługi Haier AS092ADAAAHaier AS092ADAAA121Instrukcja obsługi Haier AS072AZNDAHaier AS072AZNDA122Instrukcja obsługi Haier AS072XVERAHaier AS072XVERA123Instrukcja obsługi Haier AS072BDAAAHaier AS072BDAAA124Instrukcja obsługi Haier AS092XHERAHaier AS092XHERA125Instrukcja obsługi Haier AS092AMNBAHaier AS092AMNBA126Instrukcja obsługi Haier AS092XVERAHaier AS092XVERA127Instrukcja obsługi Haier AS102ALARAHaier AS102ALARA128Instrukcja obsługi Haier AS102AMARAHaier AS102AMARA129Instrukcja obsługi Haier AS122ADMAAHaier AS122ADMAA130Instrukcja obsługi Haier AS122AYARAHaier AS122AYARA131Instrukcja obsługi Haier AS122AVARAHaier AS122AVARA132Instrukcja obsługi Haier AS122XHERAHaier AS122XHERA133Instrukcja obsługi Haier AS142ADMAAHaier AS142ADMAA134Instrukcja obsługi Haier AS182XVERAHaier AS182XVERA135Instrukcja obsługi Haier AS142ADAAAHaier AS142ADAAA136Instrukcja obsługi Haier AS162ATNCAHaier AS162ATNCA137Instrukcja obsługi Haier AS162ATNBAHaier AS162ATNBA138Instrukcja obsługi Haier AS122XVERAHaier AS122XVERA139Instrukcja obsługi Haier AS222AJNBAHaier AS222AJNBA140Instrukcja obsługi Haier AS122AYNBAHaier AS122AYNBA141Instrukcja obsługi Haier AS182ASNBAHaier AS182ASNBA142Instrukcja obsługi Haier AS182ATNDAHaier AS182ATNDA143Instrukcja obsługi Haier AU072ABNCAHaier AU072ABNCA144Instrukcja obsługi Haier AU072ABNAAHaier AU072ABNAA145Instrukcja obsługi Haier AU072ACMAAHaier AU072ACMAA146Instrukcja obsługi Haier AU072ACAAAHaier AU072ACAAA147Instrukcja obsługi Haier AU092ABNCAHaier AU092ABNCA148Instrukcja obsługi Haier AU092AABHAHaier AU092AABHA149Instrukcja obsługi Haier AU122ACARAHaier AU122ACARA150Instrukcja obsługi Haier AU102ACARAHaier AU102ACARA151Instrukcja obsługi Haier AU092ACMAAHaier AU092ACMAA152Instrukcja obsługi Haier AU122ABNCAHaier AU122ABNCA153Instrukcja obsługi Haier AU092ACAAAHaier AU092ACAAA154Instrukcja obsługi Haier AU122AABHAHaier AU122AABHA155Instrukcja obsługi Haier AU122AKMAAHaier AU122AKMAA156Instrukcja obsługi Haier AU122AKAAAHaier AU122AKAAA157Instrukcja obsługi Haier AU142AEMAAHaier AU142AEMAA158Instrukcja obsługi Haier AU142AFBIAHaier AU142AFBIA159Instrukcja obsługi Haier AU142BNAAAHaier AU142BNAAA160Instrukcja obsługi Haier AU182AEEAAHaier AU182AEEAA161Instrukcja obsługi Haier AU162AFNBAHaier AU162AFNBA162Instrukcja obsługi Haier AU182AFERAHaier AU182AFERA163Instrukcja obsługi Haier AU182XFERAHaier AU182XFERA164Instrukcja obsługi Haier AU162AFNAAHaier AU162AFNAA165Instrukcja obsługi Haier AU242AGEAAHaier AU242AGEAA166Instrukcja obsługi Haier AU182AFNBAHaier AU182AFNBA167Instrukcja obsługi Haier AU142AFAAAHaier AU142AFAAA168Instrukcja obsługi Haier AU222XFERAHaier AU222XFERA169Instrukcja obsługi Haier AU182AFNDAHaier AU182AFNDA170Instrukcja obsługi Haier AU222AHNBAHaier AU222AHNBA171Instrukcja obsługi Haier AU282AHEAAHaier AU282AHEAA172Instrukcja obsługi Haier AU36NAHERAHaier AU36NAHERA173Instrukcja obsługi Haier AU362AIEAAHaier AU362AIEAA174Instrukcja obsługi Haier AU28NAHEAAHaier AU28NAHEAA175Instrukcja obsługi Haier AU282AHERAHaier AU282AHERA176Instrukcja obsługi Haier AU362AHERAHaier AU362AHERA177Instrukcja obsługi Haier AU36NAIEAAHaier AU36NAIEAA178Instrukcja obsługi Haier AU422BIBAAHaier AU422BIBAA179Instrukcja obsługi Haier AU42NAIAAAHaier AU42NAIAAA180Instrukcja obsługi Haier AU60NAIEAAHaier AU60NAIEAA181Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN08XCJHaier Commercial Cool CPN08XCJ182Instrukcja obsługi Haier AU48NAIEAAHaier AU48NAIEAA183Instrukcja obsługi Haier AU42NAIMCAHaier AU42NAIMCA184Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN11XCJHaier Commercial Cool CPN11XCJ185Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN10XCJ - BEHaier Commercial Cool CPN10XCJ - BE186Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN12XC9Haier Commercial Cool CPN12XC9187Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN12XH9Haier Commercial Cool CPN12XH9188Instrukcja obsługi Haier Compact Air ConditionerHaier Compact Air Conditioner189Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN12XH9-EHaier Commercial Cool CPN12XH9-E190Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN10XHJHaier Commercial Cool CPN10XHJ191Instrukcja obsługi Haier Commercial Cool CPN10XCJHaier Commercial Cool CPN10XCJ192Instrukcja obsługi Haier CWH08AHaier CWH08A193Instrukcja obsługi Haier Convertible Type Room HCFU-28C13Haier Convertible Type Room HCFU-28C13194Instrukcja obsługi Haier Convertible Type Room HCFU-18C13Haier Convertible Type Room HCFU-18C13195Instrukcja obsługi Haier Convertible Type Room HCFU-42CA13Haier Convertible Type Room HCFU-42CA13196Instrukcja obsługi Haier Duct Type Air Conditioning No. 0010572410Haier Duct Type Air Conditioning No. 0010572410197Instrukcja obsługi Haier ESA3065Haier ESA3065198Instrukcja obsługi Haier ESA3056Haier ESA3056199Instrukcja obsługi Haier ESA3085Haier ESA3085200Instrukcja obsługi Haier ESA3105Haier ESA3105201Instrukcja obsługi Haier ESA3125Haier ESA3125202Instrukcja obsługi Haier ESA405KHaier ESA405K203Instrukcja obsługi Haier ESA424J-LHaier ESA424J-L204Instrukcja obsługi Haier ESA3245Haier ESA3245205Instrukcja obsługi Haier ESA3185Haier ESA3185206Instrukcja obsługi Haier ESA424JHaier ESA424J207Instrukcja obsługi Haier ESA424KHaier ESA424K208Instrukcja obsługi Haier ESA412KHaier ESA412K209Instrukcja obsługi Haier ESA3156Haier ESA3156210Instrukcja obsługi Haier ESA3087Haier ESA3087211Instrukcja obsługi Haier ESA424K-LHaier ESA424K-L212Instrukcja obsługi Haier ESAX3186Haier ESAX3186213Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC18CS1ERAHaier Haier Air Conditioner AC18CS1ERA214Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC60FS1ERAHaier Haier Air Conditioner AC60FS1ERA215Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC12CS1ERAHaier Haier Air Conditioner AC12CS1ERA216Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AD842AHEAAHaier Haier Air Conditioner AD842AHEAA217Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC24CS1ERAHaier Haier Air Conditioner AC24CS1ERA218Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AS12GS1ERAHaier Haier Air Conditioner AS12GS1ERA219Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC48FS1ERAHaier Haier Air Conditioner AC48FS1ERA220Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC36ES1ERAHaier Haier Air Conditioner AC36ES1ERA221Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AP075MHaier Haier Air Conditioner AP075M222Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AS12GB2LAAHaier Haier Air Conditioner AS12GB2LAA223Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner CWH12AHaier Haier Air Conditioner CWH12A224Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AS18GS1ERAHaier Haier Air Conditioner AS18GS1ERA225Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AU84NATEAAHaier Haier Air Conditioner AU84NATEAA226Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner AC28ES1ERAHaier Haier Air Conditioner AC28ES1ERA227Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA410MHaier Haier Air Conditioner ESA410M228Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA408MHaier Haier Air Conditioner ESA408M229Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA412MHaier Haier Air Conditioner ESA412M230Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner CWH24AHaier Haier Air Conditioner CWH24A231Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA3087Haier Haier Air Conditioner ESA3087232Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA3067Haier Haier Air Conditioner ESA3067233Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA415MHaier Haier Air Conditioner ESA415M234Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner CWH18AHaier Haier Air Conditioner CWH18A235Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA405MHaier Haier Air Conditioner ESA405M236Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA406MHaier Haier Air Conditioner ESA406M237Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-18CF03Haier Haier Air Conditioner HBU-18CF03238Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA418MHaier Haier Air Conditioner ESA418M239Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-28CH03Haier Haier Air Conditioner HBU-28CH03240Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner ESA424KHaier Haier Air Conditioner ESA424K241Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-18HF03Haier Haier Air Conditioner HBU-18HF03242Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-42CI03Haier Haier Air Conditioner HBU-42CI03243Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-36HH03Haier Haier Air Conditioner HBU-36HH03244Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPRD12XC7Haier Haier Air Conditioner HPRD12XC7245Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-42HI03Haier Haier Air Conditioner HBU-42HI03246Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPRD12XH7Haier Haier Air Conditioner HPRD12XH7247Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-42CH03Haier Haier Air Conditioner HPU-42CH03248Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-48CH03Haier Haier Air Conditioner HBU-48CH03249Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-48HJ03Haier Haier Air Conditioner HBU-48HJ03250Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPDLOXCMHaier Haier Air Conditioner HPDLOXCM251Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-42HI03Haier Haier Air Conditioner HPU-42HI03252Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-48CJ03Haier Haier Air Conditioner HPU-48CJ03253Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-42CH03Haier Haier Air Conditioner HBU-42CH03254Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-42HH03Haier Haier Air Conditioner HPU-42HH03255Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-48CK03Haier Haier Air Conditioner HBU-48CK03256Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-48HJ03Haier Haier Air Conditioner HPU-48HJ03257Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-48HK03Haier Haier Air Conditioner HPU-48HK03258Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-90CA03T3Haier Haier Air Conditioner HPU-90CA03T3259Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09HEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-09HEK03/R2(DB)260Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSM24HEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSM24HEK03/R2(DB)261Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPY08XCMHaier Haier Air Conditioner HPY08XCM262Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09HSA03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-09HSA03/R2(DB)263Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09LEK13/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-09LEK13/R2(DB)264Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09LEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-09LEK03/R2(DB)265Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09LQA13/R2(DB)-BKHaier Haier Air Conditioner HSU-09LQA13/R2(DB)-BK266Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-10VEK03Haier Haier Air Conditioner HSU-10VEK03267Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-09LQA13/R2(DB)-WTHaier Haier Air Conditioner HSU-09LQA13/R2(DB)-WT268Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12CKAS(R2DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12CKAS(R2DB)269Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-10LQA13Haier Haier Air Conditioner HSU-10LQA13270Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12HEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12HEK03/R2(DB)271Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12HKAG(R2DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12HKAG(R2DB)272Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12HQA03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12HQA03/R2(DB)273Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12HSA03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12HSA03/R2(DB)274Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12LEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12LEK03/R2(DB)275Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18CKAS(R2DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18CKAS(R2DB)276Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18HEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18HEK03/R2(DB)277Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-15LQA13Haier Haier Air Conditioner HSU-15LQA13278Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12LQA13/R2(DB)-BKHaier Haier Air Conditioner HSU-12LQA13/R2(DB)-BK279Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18HKAG(R2DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18HKAG(R2DB)280Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18HEG03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18HEG03/R2(DB)281Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12LQA13/R2(DB)-WTHaier Haier Air Conditioner HSU-12LQA13/R2(DB)-WT282Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18LEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18LEK03/R2(DB)283Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12LEK13/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12LEK13/R2(DB)284Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-24HEG03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-24HEG03/R2(DB)285Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-24LEK13/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-24LEK13/R2(DB)286Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HTWR08XCKHaier Haier Air Conditioner HTWR08XCK287Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-05LMA13Haier Haier Air Conditioner HW-05LMA13288Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HTWR12VCKHaier Haier Air Conditioner HTWR12VCK289Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HTWR12XCKHaier Haier Air Conditioner HTWR12XCK290Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-24HEK03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-24HEK03/R2(DB)291Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18L2VHaier Haier Air Conditioner HW-18L2V292Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HTWR10XCKHaier Haier Air Conditioner HTWR10XCK293Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18EMA13(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-18EMA13(T3)294Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HTWR10VCKHaier Haier Air Conditioner HTWR10VCK295Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18L3HHaier Haier Air Conditioner HW-18L3H296Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18L2HHaier Haier Air Conditioner HW-18L2H297Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18L3VHaier Haier Air Conditioner HW-18L3V298Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18LMA13(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-18LMA13(T3)299Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-24L1HHaier Haier Air Conditioner HW-24L1H300Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-24LMA13(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-24LMA13(T3)301Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWE06XCNHaier Haier Air Conditioner HWE06XCN302Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-24LMA03(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-24LMA03(T3)303Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWE08XCNHaier Haier Air Conditioner HWE08XCN304Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-18LMA03(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-18LMA03(T3)305Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWE10XCNHaier Haier Air Conditioner HWE10XCN306Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-24L1VHaier Haier Air Conditioner HW-24L1V307Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWF05XCLHaier Haier Air Conditioner HWF05XCL308Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWE12XCNHaier Haier Air Conditioner HWE12XCN309Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner KC18AGHHaier Haier Air Conditioner KC18AGH310Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HW-24EMA13(T3)Haier Haier Air Conditioner HW-24EMA13(T3)311Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWR05XCMHaier Haier Air Conditioner HWR05XCM312Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HWR08XC7Haier Haier Air Conditioner HWR08XC7313Instrukcja obsługi Haier America Air Conditioner HPN14XCMHaier Haier America Air Conditioner HPN14XCM314Instrukcja obsługi Haier HC18-60D1VARHaier HC18-60D1VAR315Instrukcja obsługi Haier HC18-60C1VARHaier HC18-60C1VAR316Instrukcja obsługi Haier HBU-18HF03Haier HBU-18HF03317Instrukcja obsługi Haier HC1891VARHaier HC1891VAR318Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner Window Type Room Air ConditionerHaier Haier Air Conditioner Window Type Room Air Conditioner319Instrukcja obsługi Haier HC18-60A1VAR/SHaier HC18-60A1VAR/S320Instrukcja obsługi Haier HBU-18CF03Haier HBU-18CF03321Instrukcja obsługi Haier HC36D2VARHaier HC36D2VAR322Instrukcja obsługi Haier Portable Air Conditioner HPD10XCMHaier Haier Portable Air Conditioner HPD10XCM323Instrukcja obsługi Haier HC30D2VARHaier HC30D2VAR324Instrukcja obsługi Haier HC24D2VARHaier HC24D2VAR325Instrukcja obsługi Haier HC18D2VARHaier HC18D2VAR326Instrukcja obsługi Haier HDU-18CF03Haier HDU-18CF03327Instrukcja obsługi Haier HDU-18HF03Haier HDU-18HF03328Instrukcja obsługi Haier HDU-12HA03/M(R1)(B)Haier HDU-12HA03/M(R1)(B)329Instrukcja obsługi Haier HDU-28H03/HHaier HDU-28H03/H330Instrukcja obsługi Haier HCFU-42HF03Haier HCFU-42HF03331Instrukcja obsługi Haier HDU-09HA03/M(R1)(B)Haier HDU-09HA03/M(R1)(B)332Instrukcja obsługi Haier HDU-24H03/HHaier HDU-24H03/H333Instrukcja obsługi Haier HDU-42HT03/HHaier HDU-42HT03/H334Instrukcja obsługi Haier HCFU-42CF03Haier HCFU-42CF03335Instrukcja obsługi Haier HDU-28CF03Haier HDU-28CF03336Instrukcja obsługi Haier HDU-42H03/HHaier HDU-42H03/H337Instrukcja obsługi Haier HDU-42HF03/HHaier HDU-42HF03/H338Instrukcja obsługi Haier HDU-42CF03/HHaier HDU-42CF03/H339Instrukcja obsługi Haier HFU-09H03/R2(DB)Haier HFU-09H03/R2(DB)340Instrukcja obsługi Haier HFU-12H03/R2(DB)Haier HFU-12H03/R2(DB)341Instrukcja obsługi Haier HFU-18H03/R2(DB)Haier HFU-18H03/R2(DB)342Instrukcja obsługi Haier HFU-12HA03(B)/R1Haier HFU-12HA03(B)/R1343Instrukcja obsługi Haier HM-05CC03/R1Haier HM-05CC03/R1344Instrukcja obsługi Haier HPRD12HC5Haier HPRD12HC5345Instrukcja obsługi Haier HM-09CC03/R1Haier HM-09CC03/R1346Instrukcja obsługi Haier HM-07CC03/R1Haier HM-07CC03/R1347Instrukcja obsługi Haier HPU-44H03Haier HPU-44H03348Instrukcja obsługi Haier HSM09RU03, HSM12RU03, 2HUM18R03Haier HSM09RU03, HSM12RU03, 2HUM18R03349Instrukcja obsługi Haier HSM09HS03, 2HUM18H03, HSM12HS03Haier HSM09HS03, 2HUM18H03, HSM12HS03350Instrukcja obsługi Haier HPU-42C03Haier HPU-42C03351Instrukcja obsługi Haier HSM09HRAC03/R2(DB)Haier HSM09HRAC03/R2(DB)352Instrukcja obsługi Haier HPU-42CF03Haier HPU-42CF03353Instrukcja obsługi Haier HSM09RU03, HSM09RU03, 2HUM18R03, HSM09RU03, HSM12RU03, 2HUM18R03Haier HSM09RU03, HSM09RU03, 2HUM18R03, HSM09RU03, HSM12RU03, 2HUM18R03354Instrukcja obsługi Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-12H03B, HSU-12H03, HSU-24C03, HSU-24H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-12H03B, HSU-12H03, HSU-24C03, HSU-24H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03355Instrukcja obsługi Haier HSU-09H03/K(F)Haier HSU-09H03/K(F)356Instrukcja obsługi Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03, HSU-22H03Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03, HSU-22H03357Instrukcja obsługi Haier HSU-09HE03/R2Haier HSU-09HE03/R2358Instrukcja obsługi Haier HSU-09CG13Haier HSU-09CG13359Instrukcja obsługi Haier HSU-09CS03Haier HSU-09CS03360Instrukcja obsługi Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-12H03B, HSU-12H03, HSU-24C03, HSU-24H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03, HSU-22H03, HSU-22C03, HSU-22H03, Haier HSU-09C03, HSU-09H03, HSU-12C03, HSU-12H03, HSU-12H03B, HSU-12H03, HSU-24C03, HSU-24H03, HSU-18C03, HSU-18H03, HSU-22C03, HSU-22H03, HSU-22C03, HSU-22H03, 361Instrukcja obsługi Haier HSU-09HEK03Haier HSU-09HEK03362Instrukcja obsługi Haier HSU-09HG13-BHaier HSU-09HG13-B363Instrukcja obsługi Haier HSU-09HEA103/R2Haier HSU-09HEA103/R2364Instrukcja obsługi Haier HSU-09HC03/R2Haier HSU-09HC03/R2365Instrukcja obsługi Haier HSU-09HR03/R2(DB)Haier HSU-09HR03/R2(DB)366Instrukcja obsługi Haier HSU-09HEA03/(BP)Haier HSU-09HEA03/(BP)367Instrukcja obsługi Haier HSU-09HS03/R2DBHaier HSU-09HS03/R2DB368Instrukcja obsługi Haier HSU-09HS03/R2(DB)Haier HSU-09HS03/R2(DB)369Instrukcja obsługi Haier HSU-09LEK13Haier HSU-09LEK13370Instrukcja obsługi Haier HSU-09LE03Haier HSU-09LE03371Instrukcja obsługi Haier HSU-09R04Haier HSU-09R04372Instrukcja obsługi Haier HSU-09LEK03Haier HSU-09LEK03373Instrukcja obsługi Haier HSU-09HV04, HSU-12HV04, HSU-18HV04, HSU-22HV04Haier HSU-09HV04, HSU-12HV04, HSU-18HV04, HSU-22HV04374Instrukcja obsługi Haier HSU-09RS03/R2(SDB)Haier HSU-09RS03/R2(SDB)375Instrukcja obsługi Haier HSU-09HV03/R2(SDB)Haier HSU-09HV03/R2(SDB)376Instrukcja obsługi Haier HSU-09R04, HSU-12R04, HSU-18R04, HSU-24R04Haier HSU-09R04, HSU-12R04, HSU-18R04, HSU-24R04377Instrukcja obsługi Haier HSU-09RK03/R2Haier HSU-09RK03/R2378Instrukcja obsługi Haier HSU-09LH13Haier HSU-09LH13379Instrukcja obsługi Haier HSU-09RF03/R2Haier HSU-09RF03/R2380Instrukcja obsługi Haier HSU-09RC03/R2(DB)Haier HSU-09RC03/R2(DB)381Instrukcja obsługi Haier HSU-129M07Haier HSU-129M07382Instrukcja obsługi Haier HSU-12CG13Haier HSU-12CG13383Instrukcja obsługi Haier HSU-1218CR03Haier HSU-1218CR03384Instrukcja obsługi Haier HSU-12C03/K(F)Haier HSU-12C03/K(F)385Instrukcja obsługi Haier HSU-12HC03/R2Haier HSU-12HC03/R2386Instrukcja obsługi Haier HSU-12C03KHaier HSU-12C03K387Instrukcja obsługi Haier HSU-12H03/K(F)Haier HSU-12H03/K(F)388Instrukcja obsługi Haier HSU-12CS03Haier HSU-12CS03389Instrukcja obsługi Haier HSU-12HEK03Haier HSU-12HEK03390Instrukcja obsługi Haier HSU-12HEA03/(BP)Haier HSU-12HEA03/(BP)391Instrukcja obsługi Haier HSU-12HEA03/R2-IHaier HSU-12HEA03/R2-I392Instrukcja obsługi Haier HSU-12CR03-YHaier HSU-12CR03-Y393Instrukcja obsługi Haier HSU-12HR03/R2(DB)Haier HSU-12HR03/R2(DB)394Instrukcja obsługi Haier HSU-12HG13-BHaier HSU-12HG13-B395Instrukcja obsługi Haier HSU-12HS03/R2DBHaier HSU-12HS03/R2DB396Instrukcja obsługi Haier HSU-12LE03Haier HSU-12LE03397Instrukcja obsługi Haier HSU-12LEK03Haier HSU-12LEK03398Instrukcja obsługi Haier HSU-12LEK13Haier HSU-12LEK13399Instrukcja obsługi Haier HSU-12HV03/R2(SDB)Haier HSU-12HV03/R2(SDB)400Instrukcja obsługi Haier HSU-12R04Haier HSU-12R04401Instrukcja obsługi Haier HSU-12RF03/R2Haier HSU-12RF03/R2402Instrukcja obsługi Haier HSU-12RC03/R2(DB)Haier HSU-12RC03/R2(DB)403Instrukcja obsługi Haier HSU-12LH13Haier HSU-12LH13404Instrukcja obsługi Haier HSU-14CG13Haier HSU-14CG13405Instrukcja obsługi Haier HSU-12RS03/R2(SDB)Haier HSU-12RS03/R2(SDB)406Instrukcja obsługi Haier HSU-12RK03/R2(SDB)Haier HSU-12RK03/R2(SDB)407Instrukcja obsługi Haier HSU-12RK03/R2Haier HSU-12RK03/R2408Instrukcja obsługi Haier HSU-14CS03Haier HSU-14CS03409Instrukcja obsługi Haier HSU-16CW03/R1Haier HSU-16CW03/R1410Instrukcja obsługi Haier HSU-18CR03-YHaier HSU-18CR03-Y411Instrukcja obsługi Haier HSU-189M07Haier HSU-189M07412Instrukcja obsługi Haier HSU-18HEA03/R2-IHaier HSU-18HEA03/R2-I413Instrukcja obsługi Haier HSU-18HRA103/R2Haier HSU-18HRA103/R2414Instrukcja obsługi Haier HSU-18CW03/R1Haier HSU-18CW03/R1415Instrukcja obsługi Haier HSU-18CV03(T3)Haier HSU-18CV03(T3)416Instrukcja obsługi Haier HSU-18LEA13(T3)Haier HSU-18LEA13(T3)417Instrukcja obsługi Haier HSU-18LE03Haier HSU-18LE03418Instrukcja obsługi Haier HSU-18CK13(T3)Haier HSU-18CK13(T3)419Instrukcja obsługi Haier HSU-18HV13(T3)Haier HSU-18HV13(T3)420Instrukcja obsługi Haier HSU-18R04Haier HSU-18R04421Instrukcja obsługi Haier HSU-18CV13(T3)Haier HSU-18CV13(T3)422Instrukcja obsługi Haier HSU-18RC03/R2(DB)Haier HSU-18RC03/R2(DB)423Instrukcja obsługi Haier HSU-229M07Haier HSU-229M07424Instrukcja obsługi Haier HSU-18RS03/R2Haier HSU-18RS03/R2425Instrukcja obsługi Haier HSU-22HEA03/R2Haier HSU-22HEA03/R2426Instrukcja obsługi Haier HSU-22C03/V(ZF)Haier HSU-22C03/V(ZF)427Instrukcja obsługi Haier HSU-24C03/V(ZF)Haier HSU-24C03/V(ZF)428Instrukcja obsługi Haier HSU-22LE03Haier HSU-22LE03429Instrukcja obsługi Haier HSU-22H03/V(ZF)Haier HSU-22H03/V(ZF)430Instrukcja obsługi Haier HSU-22RS03/R2Haier HSU-22RS03/R2431Instrukcja obsługi Haier HSU-24CV13(T3)Haier HSU-24CV13(T3)432Instrukcja obsługi Haier HSU-22RC03/R2(DB)Haier HSU-22RC03/R2(DB)433Instrukcja obsługi Haier HSU-24H03/V(ZF)Haier HSU-24H03/V(ZF)434Instrukcja obsługi Haier HSU-24HD0307Haier HSU-24HD0307435Instrukcja obsługi Haier HSU-22HRA03/R2Haier HSU-22HRA03/R2436Instrukcja obsługi Haier HSU-24CV03(T3)Haier HSU-24CV03(T3)437Instrukcja obsługi Haier HSU-24R04Haier HSU-24R04438Instrukcja obsługi Haier HW-07LM13Haier HW-07LM13439Instrukcja obsługi Haier HW-07LM03Haier HW-07LM03440Instrukcja obsługi Haier HSU-24HV13(T3)Haier HSU-24HV13(T3)441Instrukcja obsługi Haier HSU-24HK0307Haier HSU-24HK0307442Instrukcja obsługi Haier HSU18VH7Haier HSU18VH7443Instrukcja obsługi Haier HW-12LM03Haier HW-12LM03444Instrukcja obsługi Haier HW-12CV03Haier HW-12CV03445Instrukcja obsługi Haier HW-09LM03Haier HW-09LM03446Instrukcja obsługi Haier HW-09LN03Haier HW-09LN03447Instrukcja obsługi Haier HW-09LM13Haier HW-09LM13448Instrukcja obsługi Haier HW-12LM13Haier HW-12LM13449Instrukcja obsługi Haier HW-09CV03Haier HW-09CV03450Instrukcja obsługi Haier HW-12LN03Haier HW-12LN03451Instrukcja obsługi Haier HWF05XCK-EHaier HWF05XCK-E452Instrukcja obsługi Haier HWF05XCK-LHaier HWF05XCK-L453Instrukcja obsługi Haier HWR05XC5Haier HWR05XC5454Instrukcja obsługi Haier HWF05XC5Haier HWF05XC5455Instrukcja obsługi Haier HWR05XCJHaier HWR05XCJ456Instrukcja obsługi Haier HWF08XC5Haier HWF08XC5457Instrukcja obsługi Haier HWR05XC9Haier HWR05XC9458Instrukcja obsługi Haier HWR06XC6Haier HWR06XC6459Instrukcja obsługi Haier HWR05XC9-LHaier HWR05XC9-L460Instrukcja obsługi Haier HWR06XCJHaier HWR06XCJ461Instrukcja obsługi Haier HWR08XC5Haier HWR08XC5462Instrukcja obsługi Haier HWF05XCKHaier HWF05XCK463Instrukcja obsługi Haier HWF05XCK-THaier HWF05XCK-T464Instrukcja obsługi Haier HWF06XC3Haier HWF06XC3465Instrukcja obsługi Haier HWR24VC5Haier HWR24VC5466Instrukcja obsługi Haier HWR12XC5, ESA3105Haier HWR12XC5, ESA3105467Instrukcja obsługi Haier HWR18VC5Haier HWR18VC5468Instrukcja obsługi Haier HWR08XC7Haier HWR08XC7469Instrukcja obsługi Haier HWVR10XCKHaier HWVR10XCK470Instrukcja obsługi Haier HWR10XC5Haier HWR10XC5471Instrukcja obsługi Haier HWVR08XCKHaier HWVR08XCK472Instrukcja obsługi Haier AB184FCAHAHaier AB184FCAHA473Instrukcja obsługi Haier 001050Haier 001050474Instrukcja obsługi Haier 0010571564Haier 0010571564475Instrukcja obsługi Haier AC182ACERAHaier AC182ACERA476Instrukcja obsługi Haier AB424FCAHAHaier AB424FCAHA477Instrukcja obsługi Haier AD092XLERAHaier AD092XLERA478Instrukcja obsługi Haier AD182XLERAHaier AD182XLERA479Instrukcja obsługi Haier AS072ADAAAHaier AS072ADAAA480Instrukcja obsługi Haier AS122ADAAAHaier AS122ADAAA481Instrukcja obsługi Haier AU072ABBAAHaier AU072ABBAA482Instrukcja obsługi Haier AU242AGERAHaier AU242AGERA483Instrukcja obsługi Haier AU142AEAAAHaier AU142AEAAA484Instrukcja obsługi Haier ESA3067Haier ESA3067485Instrukcja obsługi Haier H2SM-14HS03Haier H2SM-14HS03486Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HBU-28HH03Haier Haier Air Conditioner HBU-28HH03487Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HPU-48CK03Haier Haier Air Conditioner HPU-48CK03488Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-12HEG03/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-12HEG03/R2(DB)489Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner HSU-18LEK13/R2(DB)Haier Haier Air Conditioner HSU-18LEK13/R2(DB)490Instrukcja obsługi Haier Air Conditioner SAP-K18AMHaier Haier Air Conditioner SAP-K18AM491Instrukcja obsługi Haier HC42D2VARHaier HC42D2VAR492Instrukcja obsługi Haier HFU-09HA03(B)/R1Haier HFU-09HA03(B)/R1493Instrukcja obsługi Haier HSM18HRAC03/R2(DB)Haier HSM18HRAC03/R2(DB)494Instrukcja obsługi Haier HSM12HRAC03/R2(DB)Haier HSM12HRAC03/R2(DB)495Instrukcja obsługi Haier HSU-07CW03/R1Haier HSU-07CW03/R1496Instrukcja obsługi Haier HSU-07CS03Haier HSU-07CS03497Instrukcja obsługi Haier HSU-07HC03/R2Haier HSU-07HC03/R2498Instrukcja obsługi Haier HSU-07HEA03/R2Haier HSU-07HEA03/R2499Instrukcja obsługi Haier HSU-07HE03/R2Haier HSU-07HE03/R2500Instrukcja obsługi Haier HSU-07HEK03Haier HSU-07HEK03501Instrukcja obsługi Haier HSU-07HV03, HSU-09HV03, HSU-12HV03, HSU-18HV03, HSU-22HV03, HSU-12HVB03Haier HSU-07HV03, HSU-09HV03, HSU-12HV03, HSU-18HV03, HSU-22HV03, HSU-12HVB03502Instrukcja obsługi Haier HSU-07HS03Haier HSU-07HS03503Instrukcja obsługi Haier HSU-07HW03/R1Haier HSU-07HW03/R1504Instrukcja obsługi Haier HSU-119M07Haier HSU-119M07505Instrukcja obsługi Haier HSU-09HRA103/R2Haier HSU-09HRA103/R2506Instrukcja obsługi Haier HSU-12HRA103/R2Haier HSU-12HRA103/R2507Instrukcja obsługi Haier HSU-24HEK03/R2Haier HSU-24HEK03/R2508Instrukcja obsługi Haier HSU-18RM03/R2Haier HSU-18RM03/R2509Instrukcja obsługi Haier HSU-14HS03Haier HSU-14HS03510Instrukcja obsługi Haier HWF05XC3Haier HWF05XC3511Instrukcja obsługi Haier HSU-07LEK03Haier HSU-07LEK03512Instrukcja obsługi Haier HSU-07RK03/R2Haier HSU-07RK03/R2513Instrukcja obsługi Haier HSU-09HEA03/R2-IHaier HSU-09HEA03/R2-I514Instrukcja obsługi Haier HSU-0912RF03Haier HSU-0912RF03

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji i obsługi Haier L42a9ap